Navigace

Obsah

Strupčice  


                                                                

Kontakt :       tel.: +420  474 685 125                                 Osady :      Strupčice, Hošnice, Sušany, Okořín
                       Strupčice 51, 431 14 Strupčice                                        
                       e-mail: podatelna@obec-strupcice.cz                                         
                       web: www.obec-strupcice.cz                                           

Obec Strupčice leží asi 8 km východně od Chomutova. Severně od obce se nachází dobývací prostor Lomu Vršany a na východě ji od Malého Března odděluje těleso rekultivované výsypky. Název vesnice je odvozen ze jména Stroupek ve významu ves lidí Stroupkových. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352, ale podle archeologického výzkumu v lokalitě je doloženo, že okolí obce bylo osídleno již v pravěku více jak před 4 000 lety, i když se nedaří určit přesný okamžik, kdy obec vznikla.   V okolí obce se nacházejí ložiska spraší, které se využívaly jako surovina pro výrobu cihel v místních cihelnách, jichž bylo v roce 1945 v provozu 22. Na západním okraji vesnice, poblíž dochovaných komínů, je dosud přístupná asi 10 m vysoká těžební stěna.

Pamětihodnosti:
Řada drobných památek byla do Strupčic přemístěna z vesnic, které na Chomutovsku zanikly v důsledku těžby uhlí.

 • Kostel svatého Václava původem ze 14. století, přestavěný v roce 1780
 • Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1723 od sochaře J. K. Vettera přemístěná z Tušimic
 • Socha svatého Václava z roku 1833 na návsi; na čtverhranném podstavci jsou reliéfy Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého a svatého Donáta.
 • Socha Panny Marie před kostelem z počátku 18. století z Prunéřova
 • Smírčí kříž u vstupu do kostela přemístěný z Prunéřova
 • Cyrilometodějský smírčí kříž z 16. století přemístěný z Vrchnic
 • Pieta z roku 1718 vytesaná v černovické huti přemístěná od Kralup ke vstupu na hřbitov
 • Pieta z roku 1741 od K. Weitzmanna přenesená z Milžany doprostřed malé návsi pod kostelem
 • Sloup s Kristem
 • Boží muka přemístěná na malou náves pod kostel
 • Krucifix
 • Socha svaté Anny

Asi 1 km severovýchodně od obce stojí na okraji těžebního prostoru Lomu Vršany dřevěná rozhledna Maják.

Současnost:
Dnes mají již vybudovanou dešťovou i splaškovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod, zrekonstruovaný vodovod, v roce 1996 byla dokončena plynofikace obce a pokládka telefonních kabelů včetně připojení na digitální ústřednu. Opravena byla také zeď kolem strupčického kostela a vedle požární nádrže na návsi stojí hasičská zbrojnice. Zdejší školu dnes navštěvuje 120 žáků, z nichž více jak polovina je přespolních. Ve Strupčicích jsou dnes 2 menší koloniály, řeznictví, kadeřnictví a 2 restaurace. V obci je také pošta a veřejná knihovna, v provozu jsou zde jatka a společnost Konex, zabývající se likvidací odpadů. Lékařskou službu v obci zajišťuje soukromý praktický lékař. V roce 2001 měly Strupčice 120 domů a žilo zde 431 obyvatel. 
Jak je patrné z předchozích řádků, jsou dnes Strupčice slibně se rozvíjející obcí, mající před sebou jistě světlou budoucnost. 

Hošnice jsou v písemných pramenech uváděny poprvé v roce 1203 jako majetek oseckého kláštera. V polovině 19. století u Hošnic vznikl hnědouhelný důl Magdaléna založený J. Willfahrtem. Tři až pět horníků v něm v hloubce 20 m dobývalo z 2,2 m mocné sloje 100–150 t uhlí ročně. Důl později získala rodina Richterů a s jednou delší přestávkou byl v provozu až do přelomu 19. a 20. století. Ve vesnici stávala kaple svatého Víta z roku 1846. Na obdélnou loď navazoval užší trojboký presbytář. V průčelí členěném toskánskými pilastry stála hranolová věž s jehlancovou střechou s lucernou. Zbořena byla na počátku šedesátých let dvacátého století, ale památková ochrana byla zrušena dodatečně až v roce 2009. V místech u zaniklé kaple se dochovalo pískovcové sousoší svaté Anny Samotřetí v životní velikosti z roku 1716. Svatá Anna v něm v náručí drží děvčátko Pannu Marii a Krista (také jako dítě). Kromě něj na návsi stojí pískovcový sloup Nejsvětější Trojice z roku 1861 od místního kameníka Dietze a na západním okraji vesnice sloup s ukřižovaným Kristem na volutovém podstavci s reliéfem Panny Marie z roku 1739. U cesty do Malého Března bývala socha svatého Jana Nepomuckého. 

První písemná zmínka o vesnici Sušany pochází z roku 1175. Od poloviny 19. století do jeho 60. až 70. let zde paní K. Woworskou byl otevřen hnědouhelný důl Antonín Alžběta, ve kterém se těžilo 100–150 t uhlí ročně. 
Mezi významné pamětihodnoti vesnice patří kostel svatého Marka původně ze 14. století  a socha svatého Jana Nepomuckého s nabarveným povrchem z roku 1791. 

Okořín je v písemných pramenech poprvé zmiňován v letech 13161318 v majetku mana mosteckého hradu Hannuse de Okorzina. U vesnice bývaly dva poměrně velké hnědouhelné doly. Důl Běta založilo v roce 1918. Hnědouhelné těžařstvo ve Vrskmani a nacházel se mezi Okořínem a Pohlody. 
Uprostřed vesnice stávala kaple Panny Marie Bolestné z počátku devatenáctého století. Západní průčelí členily toskánské pilastry a nad vchodem se zdvihala kamenná zvonice. Interiér byl zaklenutý plackovou klenbou. Zbořena byla na počátku šedesátých let dvacátého století.Na návsi tak zůstal pouze mariánský sloup z roku 1860.