Navigace

Obsah

 

logo

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTOVSKO REALIZUJE  DALŠÍ PROJEKT "CHOMUTOVSKO - KOMPOSTÉRY PRO OBČANY 2"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

ÚDAJE O PROJEKTU

Základní údaje
1. Název programového dokumentu  

„Operační program Životní prostředí 2014 - 2020“ podporovaný z Fondu soudržnosti

2. Název prioritní osy, oblasti podpory a podoblasti podpory programového dokumentu   

Prioritní osa 3:          Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

Specifický cíl: 3.1:    Prevence vzniku odpadů

Aktivita 3.1.1:           Předcházení vzniku komunálních odpadů

3. Výzva                     č. 103

4. Název projektu       Chomutovsko – kompostéry pro občany - 2

5. Umístění projektu (kraj, obec, katastrální území, číslo parcely – je-li relevantní)

Ústecký kraj, SO ORP Chomutovsko (obce Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov)

Kompostéry jsou zapůjčeny po dobu udržitelnosti projektu občanům ze 4 obcí svazku: Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov).

Kontejnery na textilní odpad jsou umístěny ve městě Chomutov.

459 ks domácích kompostérů na likvidaci biologického odpadu o velikosti od 650 l do 1 050 l  

3 ks textilních kontejnerů

Cílem projektu je především omezit vznik bioodpadu odváženého k likvidaci v rámci komunálního odpadu. Od 1.1.2015 obce svazku respektují zákonnou povinnost třídit BRKO a jsou aktivní v předcházení vzniku odpadů. Zapojují se do projektů, které umožní pořídit domácí kompostéry pro občany. V několika obcích území Chomutovska se již podařilo úspěšně zažádat o dotaci a zapůjčit kompostéry občanům. Svazek obcí se rozhodl na základě zájmu sedmi členských obcí svazku o podání žádosti na pořízení domácích kompostérů již ve výzvě č. 68 OPŽP. Jedná se o obce Bílence, Černovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Křimov, Výsluní. V obcích zapojených do projektu byly pořízeny domácí kompostéry o objemu od 650 až do objemu 2000 l, celkem 485 ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil. Na dodávku kompostérů a kontejnerů bylo vyhlášeno výběrové řízení v souladu s podmínkami programu a platnou legislativou ČR. Kompostéry jsou zapůjčeny jednotlivým domácnostem, které tak budou likvidovat biologicky rozložitelnou složku odpadů přímo v místě vzniku. Vzniklý kompost budou využívat jednotlivé domácnosti pro svoji potřebu. Obci v tomto případě odpadnou náklady na odvoz a likvidaci bioodpadu. V obci Hrušovany byly kromě kompostérů pořízeny kontejnery na likvidaci textilu.

V obci Černovice a ve městě Jirkov, které již pořídily kompostéry z výzvy č. 68, se výrazně zvýšil zájem ze strany obyvatel pořízení kompostérů a likvidaci bioodpadů vlastními silami. K těmto dvěma obcím se přidala obec Droužkovice a Statutární město Chomutov, které mají zájem vyhovět občanům obcí a zapojit se do nové výzvy č. 103 OPŽP na přecházení vzniku odpadů a pořídit kompostéry pro občany. Statutární město Chomutov kromě pořízení kompostérů má zájem o rozšíření sítě na likvidaci textilního odpadu. Předběžně jedná s firmou zabývající se likvidací textilu, která potvrdila zájem o rozšíření počtu kontejnerů v určitých lokalitách města. Svazek obcí připraví žádost o dotaci. V případě úspěšné žádosti se jednotlivé obce budou podílet na předfinancování projektu podílem určeným v poměru podle předpokládané ceny požadovaných kompostérů a kontejnerů na textil. Obce složí příslušný podíl na účet dobrovolného svazku obcí. Budou spolupracovat po celou dobu udržitelnosti projektu.

plakát