Navigace

Obsah

 

logo

Peněžní Fond hejtmana Ústeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Usnesením č. 20/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 byl fond přejmenován na Fond Ústeckého kraje.

Účelem, pro který byl Fond zřízen, je snaha o zajištění finančních prostředků pro podporu neziskových prostředků a akcí, u kterých není možné financování z ostatních dotačních programů Ústeckého kraje. Jedním z hlavních účelů Fondu je podpora obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.

 

ZAPOJENÍ CHOMUTOVSKA DO PROJEKTU


 

Svazek obcí Chomutovsko podal žádost o příspěvek na svoji činnost krátce po založení svazku. Žádost vedl pod názvem „Zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko, propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku“.

Svazek uvedl v žádosti účel projektu: svazek organizuje pravidelná setkání starostů obcí, připravuje společné projekty zaměřené zejména na propagaci regionu. Kancelář svazku se dvěma zaměstnanci zajišťuje potřebné zázemí pro přípravu projektů svazku. Kraj posoudil žádost a příspěvek svazku na projekt poskytl. Z příspěvku byly uhrazeny náklady na základní vybavení a provoz kanceláře. Podařilo se zorganizovat první vzdělávací cyklus, tzv. školení "na míru" přímo v regionu. Podrobné informace naleznete v sekci Realizace. Část příspěvku pomohla při zajištění pracovních setkání starostů členských obcí svazku, jednání pracovních skupin na témata bezpečnosti a cestovního ruchu.

V roce 2017, 2018 i 2019 svazek obcí Chomutovsko získal další příspěvek na pokračování vzdělávacího cyklu.

Účel projektu:

Svazek obcí Chomutovsko (dále také „svazek“) od roku 2016 realizuje projekt „Vzdělávání“. 

Vzdělávací cyklus

Rok 2016   – Účtování   13. 12. 2016

  - Informace dle 106/1999 Sb.  14. 12. 2016 

Rok 2017  - Veřejné zakázky   15. 02. 2017

  - Spisová služba  10. 10. 2017

  - GDPR  21. 11. 2017

Rok 2018  - Rozpočtová skladba  03. 04. 2018

  - Stavební zákon  05. 04. 2018

  - zahájení a ukončení   19. 06. 2018

  volebního období  

  - CzechPoint  02. 11. 2018

  - místní poplatky  06. 12. 2018

Rok 2019 

  - Elektronizace VZ  15. 01. 2019 

  - Rozpočtová skladba  21. 03. 2019

  - Správní řád  09. 04. 2019

  - Základní registry  21. 06. 2019

  - GDPR  01. 10. 2019

  - Ověřování (vidimace, legalizace)  15. 11. 2019

Rok 2020

  - 106/99 SB 16. 01. 2020

  - Rozpočtová skladba 21. 01. 2020

  - Finanční kontrola 25. 02. 2020

  - Správní řád v praxi 22. 09. 2020

Rok 2021

- Správní řád - pozemní komunikace, odhlášení trvalého pobytu 18. 02. 2021

- Rozpočtová skladba 2021 18. 03. 2021

- Datové schránky - autorizovaná konverze dokumentů 27. 04. 2021

 

S ohledem na zájem zástupců členských obcí o další vzdělávání bude Svazek obcí Chomutovsko v tomto projektu pokračovat i nadále. Hlavním cílem pokračování je tedy zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí zástupců členských obcí školením těchto tematických okruzích: hospodaření s majetkem obcí - zákon o rozpočtové odpovědnosti, finanční kontrola, spisová služba, archivnictví atd. Jedním ze základních smyslů projektu také je umožnit vzdělávání v dobře dosažitelné vzdálenosti a takto umožnit větší účast zástupců členských obcí. Projektová podpora z Fondu ÚK bude určena jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s administrativní činností při přípravě uvedeného projektu a zajištění odborného lektora a prostor pro školení.