Menu
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Svazek obcí
Chomutovsko

Valná hromada

Všestudy - 17.4.2023

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Všestudy, Zdeňkem Řehořem přivítal přítomné kolegyně, kolegy. Dále Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Svazku seznámila starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku, včetně návrhu na změny v programu jednání. Valná hromada byla svolána v souladu s odst. 4, článku IX. Stanov. Přítomno je 21 zástupců členských obcí Svazku.

Poté manažerky Svazku informavaly o projektech. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém Zápisu.

Gabriela Rousková, seznámila přítomné s plánovanými semináři pro obce. Odborník na téma rozpočtová skladba Ing. Tocauer přijede v tomto roce podruhé s tématem Transfery ÚSC, resp. správné zaúčtování dotací. Školení se bude konat v budově magistrátu v Chomutově dne 25. 4. 2023. Velmi oblíbený školitel JUDr. Horník bude pokračovat 15. června 2023 seminářem ke správnému postupu obcí při rozhodování obcí. Bude to již letos potřetí. Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany, velmi doporučuje účast na tomto semináři. Hodnotí jej jako jeden z nejlepších s velkým přínosem pro starosty obcí. Podobně se vyjádřili i ostatní zástupci obcí, kteří se předešlých seminářů zúčastnili.

Pokračujeme ve výkonu pověřence GDPR pro obce a školská zařízení, se kterými máme uzavřenou smlouvu jako Svazek.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2022. Návrh byl zveřejněn požadovaným způsobem na webových stránkách Svazku a na úřední desce ve všech členských obcích Svazku.

Ve dnech 11. a 12. dubna 2023 se konala v Ústí nad Labem odborná konference „Budoucnost Ústeckého kraje“ zaměřená na strategické zdroje a suroviny regionu. První den se zástupci ministerstev, kraje a významných společností zabývali transformací energetiky. Všichni přednášející se shodli na tom, že kraj má jedinou možnost, jak transformaci zvládnout, a to propojit všechny subjekty, kteří se problematikou zabývají.

Příští setkání se bude konat v Boleboři v termínu 13. června 2023.

fotofotofoto


Vysočany - 7.2.2023

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Hrušovany, Ing. Petrem Šmídem přivítal přítomné kolegyně a kolegy. Poté vyzval všechny přítomné k minutě ticha za zemřelého pana starostu Josefa Egermanna. Dále seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku, včetně návrhu na změny v programu jednání. Do návrhu programu zaslaného v pozvánce na valnou hromadu byl doplněn bod Volba orgánů svazku. V souladu se stanovami Svazku je třeba v novém volebním období potvrdit volbou zástupce obcí do všech orgánů Svazku. Další změna se týká vystoupení hosta Ing. Petra Krále, koordinátora obchodu ze Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).  

Následně manažerky Svazku informavaly o projektech. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém Zápisu.

Ing. Král představil přítomným možnosti, které sdružení nabízí a uvedl praktické informace o činnostech sdružení. Odpověděl na dotazy přítomných zástupců obcí Bílence a Vysoká Pec k povinnosti Hospodářských osnov a k možnosti obce s obchodováním dříví z jiných než lesních pozemků.

Dne 3. února 2023 auditorky Krajského úřadu Ústeckého kraje provedly přezkum hospodaření s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová představila přítomným zástupcům členských obcí Svazku nové možnosti dotací zaměřené na úspory energií. Národní program ŽP aktuálně vyhlásil aktuálně již 6. výzvu pro obce a města, která se aktivně připravují energetickou soběstačnost.

Příští setkání se bude konat ve Všestudech v termínu 18. dubna 2023.

fotofotofoto


Černovice - 6.12.2022

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostkou obce Černovice, Ing. Zdeňkou Peroutkovou přivítal přítomné kolegyně a kolegy, zejména oslovil nově zvolené starostky a starosty. Poté seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku.

Následně manažerka Svazku informavala o projektech. Všech 6 elektronických úředních desek bylo zprovozněno v souladu se smlouvou a podmínkami programu OPZ. Dodavatel emam, s.r.o řeší případné připomínky obcí téměř obratem.  Dotace na pořízení desek byla schválena bez krácení a byla již proplacena na účet Svazku. Starostka obce Bílence Mgr. Petra Kubániková a starosta obce Hrušovany, Ing. Petr Šmíd vyjádřili spokojenost s fungováním elektronické úřední desky a zdůraznili, že i občané obce vnímají tuto službu pozitivně.

Dvě nové žádosti o dotaci na kompostéry z programu Ústeckého kraje byly koncem října schváleny zastupitelstvem Ústeckého kraje. Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele. Ve dnech 5. a 7. prosince probíhá hodnocení nabídek.  V souladu s interní směrnicí VZMR bude výsledek hodnocení, tj. rozhodnutí o výběru dodavatele, předložen Radě ke schválení, cca v polovině ledna 2023.

Nová výzva č. 24 OPŽP na podporu pořízení kompostérů a nádobí (výměna za jednorázové) bude otevřena 21. 12. 2022. Výzva č. 4 OPŽP musela být pro velký zájem žadatelů pozastavena. Dá se předpokládat, že bude velký převis žádostí o dotaci i ve výzvě č. 24. S obcemi komunikujeme, abychom zjistili požadavky a mohli zpracovat žádost co nejdříve, pravděpodobně bude opět při hodnocení rozhodovat datum a čas podání žádosti o dotaci do systému mssf2021+. Oslovili jsme i školská zařízení, bude možné podpořit kompostování ve školách a školkách. Pravděpodobně budeme muset zpracovat dvě žádosti.

Nadále pokračujeme v přípravě a organizaci školení k aktuálním tématům a otázkám pro představitele obcí i úředníky a administrativní pracovníky obcí. Přehled i plán vzdělávacích aktivit je koncipován vždy podle požadavků obcí a je připravován tzv. na míru. Na začátek příštího roku již máme zasmluvněny 2 semináře, a to seminář na téma Rozpočtová skladba 2023 s Ing. Tocauerem a na 9. února chystáme seminář na téma Zápisy a usnesení z jednání obcí v praxi. O tyto semináře je poměrně velký zájem, na základě jednání s tajemníkem Statutárního města Chomutov, Ing. Robertem Plechatým jsme přikročili k úpravě kalkulace ceny za organizaci semináře v závislosti na počtu účastníků.

Svazek je členem užší Pracovní skupiny pro meziobecní spolupráce na MVČR. Další jednání pracovní skupiny se konalo 3. 11. 2022 za účasti zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, SMOČR, SMS, Asociace DSO, vybraných svazků a dalších. Na jednání byl prezentován návrh legislativního ukotvení Společenství obcí. Diskuse byla věnována financování Společenství obcí.  Přítomní se shodli na podpoře svazků, které by plnily podmínky statutu Společenství obcí, jak je připravováno v novele zákona o obcích. Do vlády má být novela předložena v prvním čtvrtletí roku 2023.

VH ČernoviceVH Černovice


Spořice - 13.9.2022

Na úvod jednání valné hromady svazku, která se konala v září ve Spořicích, předseda svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Ing. Romanem Brandem, MBA přivítal přítomné kolegyně a kolegy a poděkoval jim za výbornou spolupráci v průběhu celého volebního období. Popřál všem hodně úspěchů v nadcházejících volbách. Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová informovala o programu OPŽP+, kde je vyhlášena výzva č. 4, ve které jsou připraveny dotace na opatření: 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT. Součástí projektů opatření 1.5.5 může být infrastruktura na předcházení vzniku odpadů, tj. opatření:
1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku odpadů
1.5.2 RE-USE centra, prevence vzniku textilního a oděvního odpadu.
1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádoby nebo jednorázových obalů.
Alokace 1.5.5 …… 150 mil. Kč
Alokace na ostatní opatření 50 mil. Kč, musí se jednat o minoritní část projektu, max. 50 % CZN
Samostatné výzvy na kompostéry a nádobí budou vyhlášeny koncem roku 2022. K problematice odpadového hospodářství proběhla obsáhlá diskuse. Nejprve starosta obce Hrušovany, Ing. Petr Šmíd, upozornil na povinnost obce ze zákona o odpadech, kdy může nastat problém s vykázáním zákonem stanoveného nižšího množství netříděného odpadu, pokud obce budou již nyní aktivní ve snižování biologicky rozložitelného odpadu. Starostka obce Otvice, Aneta Hutyrová, seznámila přítomné se způsobem likvidace odpadu, kdy jsou občané i obec díky sběrnému dvoru schopni třídit odpad, ale je velký problém při jeho následné likvidaci. Firma Ekoselekt určitý druh odpadu nepřevezme, a tudíž tento již vytříděný odpad obec řeší jako směsný odpad. Podobné problémy jsou v obci Bílence s kovovým odpadem, jak uvedla starostka obce, Mgr. Petra Kubániková. Starostka obce Hora Sv. Šebestiána, Ing. Lenka Štelcichová doporučila jednání přímo se sběrnou surovin, v tomto případě firmou Kovošrot. Mgr. Milan Märc, předseda Svazku, informoval přítomné o exkurzi do spalovny v Chotíkově.

Svazek je členem užší Pracovní skupiny pro meziobecní spolupráce na MVČR. Druhé jednání pracovní skupiny se konalo 9. září 2022 za účasti zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, SMOČR, SMS, Asociace DSO, vybraných svazků a dalších hostů. Jednání bylo věnováno možné finanční podpoře svazků, které by plnily podmínky statutu Společenství obcí, jak je připravováno v novele zákona o obcích. Do vlády má být novela předložena v prvním čtvrtletí roku 2023. Další jednání je naplánováno na konec října.

VH SpořiceVH SpořiceVH Spořice


Nezabylice - 14.6.2022

Valná hromada v Nezabylicích se konala v červnu letošního roku. Na úvod jednání předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostkou obce Marcelou Jarošovou přivítal přítomné kolegy i pozvané hosty, kteří přišli starostkám a starostům představit dotační možnosti pro obce v novém programovém období. Starostky a starosty svazku potěšila účast primátora Statutárního města Chomutov JUDr. Marka Hrabáče na jednání valné hromady svazku.

Ing. Andrea Langhammerová, regionální konzultantka Ministerstva pro místní rozvoj ČR, provedla přítomné svou prezentací zaměřenou na program RE: START. Poděkovala za pozvání na jednání valné hromady, ocenila možnost získat představu o potřebách a rozvojových záměrech obcí. Představila možnosti programu a doporučila vhodný způsob zapojení obcí do přípravy akčního plánu. V prezentaci mj. upozornila na Operační program Spravedlivá transformace, který byl schválen na základě zkušeností s programem RE: START pouze pro 3 strukturálně postižené kraje ČR. Ing. Langhammerová upozornila na aktuální výzvu na demolici budov. Avizovala také další výzvu zaměřenou na regeneraci brownfields, a její otevření pro náš region ke dni 1.8.2022.

Ing. Viktor Kruml, ředitel odboru Centra pro regionální rozvoj ČR se ve své prezentaci zaměřil na možnosti obcí v novém programovém období v programu IROP+, tj. operační program pro nové období 2021-2027. Postupně jsou vyhlašovány výzvy podle připraveného harmonogramu. Pro obce jsou připraveny určité možnosti dotací z priorit 2.2 Zelená infrastruktura, 4.1 Vzdělávání, 4.2 Sociální infrastruktura, 4.4 Kultura a cestovní ruch, v rámci 5.1 CLLD – tj. prostřednictvím MAS a 6.1 Čistá a aktivní mobilita. Ing. Kruml uvedl podrobnosti k vybraným prioritám IROP+, uvedl příklady dobré praxe, mj. i z Chomutovska. V diskusi byly projednávány zkušenosti starostů, kdy příliš přísně nastavené podmínky výzvy ve svém důsledku znemožní obcím o dotaci požádat, případně je nutí dotaci vrátit. Ing. Kruml nabídl možnost konzultací s pracovníky Centra pro regionální rozvoj.

V průběhu závěrečné diskuse byla probírána témata následných rekultivací v území po vytěžených dolech, potřeba koordinace všech aktérů při rozhodování o strategických záměrech po ukončení těžby hnědého uhlí, nedostatečnost vodních zdrojů a nutnosti jednat s nejvyššími představiteli kraje.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2021. Návrh byl zveřejněn požadovaným způsobem na webových stránkách Svazku i na úřední desce ve všech členských obcích Svazku. Hlavním bodem programu bylo schválení závěrečného účtu Svazku za rok 2021.

Dne 31. 5. 2022 proběhl v kanceláři Svazku přezkum hospodaření Svazku za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová informovala o výzvě MŽP č. 13/2021 na aktivitu Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, která byla aktualizována, ale je již vyčerpána. Nová výzva je připravena na konec roku 2022, příp. začátek roku 2023. Podmínkou zapojení do paktu je mimo jiné závazně stanovit střednědobé a dlouhodobé cíle k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Před podáním žádosti o dotaci musí být žadatel registrován v databázi signatářů Paktu. Velkou výhodou je, že lze získat dotaci až 2 mil. Kč a lze zřídit 1 pracovní místo. Přítomní starostové se shodli, že je nutné se zabývat tématem energetických úspor.

VH NezabyliceVH NezabyliceVH Nezabylice


Strupčice - 8.2.2022

Starosta obce Strupčice, Luděk Pěnkava, přivítal přítomné kolegy i pozvané hosty na prvním setkání starostek a starostů v roce 2022. Účast na setkání byla vysoká. Do Strupčic přijelo na jednání valné hromady svazku 20 zástupců obcí z celkového počtu 25 členských obcí Na setkání byl přizván host Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Přítomné starostky a starostové s hejtmanem diskutovali o tématech týkajících se území jejich obcí a o problémech při plnění náročných úkolů funkce starosty.

Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany, vznesl dotaz na postup Ústeckého kraje při vyřizování odvolání proti rozhodnutí obce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve většině případů krajský úřad vrací věc k vyřízení zpět na obec, ačkoliv žadatel zjevně obec šikanuje a neustálými žádostmi omezuje až paralyzuje její činnost. Zejména pro malé obce, je situace neúnosná. Je třeba se obrátit na orgány, které mají pravomoc pozměnit zákon tak, aby nemohl být nadále zneužíván. Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, s pochopením vyslechl přítomné starostky a starosty a sdělil, že JUDr. Hejnová vedoucí odboru legislativně právního připravuje tzv. „kuchařku“ pro obce s příklady, jak postupovat při řešení podobných nepříznivých situací. Mgr. Petra Kubániková, starostka obce Bílence, uvedla, že je třeba postupovat v této věci ve spolupráci s Asociací krajů a také se SMOČR.

Ing. Lenka Štelcichová, starostka obce Hora Sv. Šebestiána požádala o podporu a společný postup ve věci převodu pozemků bývalého drážního tělesa zrušené železniční tratě Křimov – Reitzenhain. Obec má zájem o využití pozemků pro turistickou trasu. Obec připraví pro kraj přesnou identifikaci tratě, aby mohlo být svoláno v co nejkratší době jednání o převodu pozemků pod jeden subjekt s cílem zamezit rozprodání po částech různým zájemcům.

Josef Egermann, starosta obce Málkov se dotázal na stav přípravy obchvatu silnice I/13 v obci Málkov, Zelená, Černovice. Situace pro obyvatele obcí je již nyní nebezpečná a existují důvodné obavy ze zvýšeného nebezpečí pro obyvatele obcí v souvislosti s připravovanou investicí v Prunéřově a v důsledku toho se zvýšeným provozem na této trase. Ing. Zdeňka Peroutková, starostka obce Černovice doplnila informace. Je nutná spolupráce s krajem z důvodu schválení navrženého řešení v územním plánu obce i ZUR.

Zdeněk Valenta, starosta obce Březno uvedl, že podobně složitá je situace na komunikaci č. II/568, která prochází obcí Březno. Vážné ohrožení bezpečnosti obyvatel vzniká v důsledku zátěže z narůstajícího provozu v souvislosti s novými investičními projekty v Tušimicích. Řešením je rozšíření silnice a výhledově realizace obchvatu obce, jak je schválen i v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o komunikaci ve správě kraje.

Bc. Václav Hora, starosta obce Vrskmaň vznesl dotaz na správu krajské cyklostezky č. 3106 v oblasti Strupčice, Vrskmaň. Obce se o údržbu stezky starají, ačkoliv je to povinnost kraje. ŘSD má k dispozici plán realizace údržby cyklostezek. Starosta by uvítal podobný plán údržby i ze strany SÚS Ústeckého kraje.

Ing. Petra Březinová, starostka obce Všehrdy předala přítomným informaci, že je třeba provést aktualizaci požárních zdrojů vody. Nařízení č. 8/2012, které stanoví podmínky zdrojů vody, není u všech obcí aktuální. Obec Všehrdy již žádala kraj o opravu, ale pokud bude schvalovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje nové nařízení, bylo by vhodné zaktualizovat stav na celém území Svazku.

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, poděkoval všem starostům za podněty. Uvedl, že bude organizovat podobná setkání se starosty obcí kraje na území SO ORP.

VH StrupčiceVH StrupčiceVH Strupčice

Rok 2023

Zápis 5-2023 z 14.12.2023

ZÁPIS_VH_Chomutov_2023-12-14 (003).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 568,33 kB

Zápis 3-2023 z 13.6.2023

ZÁPIS_VH_BOLEBOŘ_2023-06-13_FINAL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 789,28 kB

Zápis 4-2023 z 19.9.2023

ZÁPIS_VH_JIRKOV_2023-09-19_FINAL_na web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,89 kB

Zápis 2-2023 z 17.4.2023

ZÁPIS_VH_VŠESTUDY_2023-04-17_FINAL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 669,74 kB

Zápis 1-2021 z 7.2.2023

ZÁPIS_VH_VYSOČANY_2023-02-07_FINAL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,65 kB

Rok 2022

Zápis 4-2022 z 6.12.2022

ZÁPIS_VH_ČERNOVICE_2022-12-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB

Zápis 3-2022 z 13.9.2022

Zápis 3-2022 z 13.9.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,66 MB

Zápis 2-2022 z 14.6.2022

Zápis 2-2022 z 14.6.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,22 MB

Zápis 1-2022 z 8.2.2022

Zápis 1-2022 z 8.2.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,21 MB

Rok 2021

Zápis 3-2021 z 7. 12. 2021

Zápis 3-2021 z 7. 12. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,37 MB

Zápis 2-2021 z 14.9.2021

Zápis 2-2021 z 14.9.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB

Zápis 1-2021 z 30.4.2021

Zápis 1-2021 z 30.4.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

Rok 2020

Zápis 4-2020 z 3.12.2020

Zápis 4-2020 z 3.12.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,19 MB

Zápis 3-2020 z 10.9.2020

Zápis 3-2020 z 10.9.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,33 MB

Zápis 2-2020 z 4.6.2020

Zápis 2-2020 z 4.6.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,79 MB

Zápis 1-2020 z 13.2.2020

Zápis 1-2020 z 13.2.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,41 MB

Rok 2019

Zápis 5-2019 z 3.12.2019

Zápis 5-2019 z 3.12.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,47 MB

Zápis 4-2019 z 23.10.2019

Zápis 4-2019 z 23.10.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB

Zápis 3-2019 z 10.9.2019

Zápis 3-2019 z 10.9.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,01 MB

Zápis 2-2019 z 11.6.2019

Zápis 2-2019 z 11.6.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,8 MB
Zobrazeno 1-20 ze 33

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 27.2.2024

Svátek má Alexandr

Zítra má svátek Lumír

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 2. 2024
zataženo 7 °C 5 °C
středa 28. 2. zataženo 6/4 °C
čtvrtek 29. 2. zataženo 8/4 °C
pátek 1. 3. zataženo 10/6 °C

Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

Ankety
obrázek