Menu
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Svazek obcí
Chomutovsko

Valná hromada

Málkov - 16.4.2024

Na úvod místopředseda Svazku, starosta obce Vysoká Pec, Milan Čapek, omluvil předsedu Svazku, Mgr. Milana Märce a společně se starostou obce Málkov, Zdeňkem Zacharem, přivítal přítomné kolegyně, kolegy a pozvané hosty.

Předseda Svazku dále seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku. Valná hromada byla svolána v souladu s odst. 4, článku IX. Stanov. Přítomno je 20 zástupců členských obcí Svazku. Valná hromada je v souladu s odst. 9, článku IX. Stanov usnášeníschopná.

Mgr. Dagmar Vlčková, ředitelka Úřadu práce v Chomutově informovala přítomné starostky a starosty o aktuálním stavu podpory v nezaměstnanosti. Určitou náhradou za VPP bude připravovaný pilotně ověřovaný projekt Integrační pracovní místo. Cílem je dostat takto podpořené osoby na trh práce.

Mgr. Kristýna Komorová, z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR v Ústí nad Labem se zaměřila v prezentaci na velmi aktuální téma obcí, koeficient daně z nemovitosti. Vysvětlila základní změny po novele zákona o dani z nemovitých věcí a návaznost na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí (OZV), případně opatření obecné povahy. Zdůraznila, že opatření obecné povahy ve většině obcí Ústeckého kraje není potřeba vydávat.

Jiří Vondrouš, ředitel pobočky ČSOB představil přítomným zajímavý produkt, který připravil v rámci spolupráce ČSOB s Ústeckým krajem. Jedná se tzv. cashpooling, zhodnocení zůstatků na běžných účtech. Zajímavostí je, že nabídka platí i pro příspěvkové organizace obcí, organizace založené obcí a neziskové organizace.

Manažerka Svazku Gabriela Rousková představila přítomným zástupcům členských obcí přehled o aktuálním stavu jednotlivých projektů, které kancelář Svazku realizovala a realizuje od začátku fungování Svazku až do konce roku 2023. U všech ukončených projektů sledujeme jejich udržitelnost.

V roce 2024 uplyne 5letá udržitelnost u projektů Kompostéry 1 a Infotabule I. Kompostéry 1 byly k 26.3.2024 převedeny do majetku obcí.

V polovině února jsme vyhlásili první kolo 3. ročníku výtvarné soutěže „Můj/Náš svět. Přihlásilo se 43 školských zařízení. Školy mohou dětské práce odevzdávat do 15. května, následovat bude vyhlášení 2. kola, a to hodnocení na webu Svazku. Vernisáž je naplánována na 25. 6. 2024.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2023. Návrh byl zveřejněn požadovaným způsobem na webových stránkách Svazku a na úřední desce ve všech členských obcích Svazku.

Valné hromadě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2024, kde byla v příjmech zahrnuta částka přijatá od obcí na pořízení komodit projektu K7 ve výši 1.787.000, - Kč a finanční dar od Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ve výši 30.000, - Kč.

Dne 13. března 2024 se konala kontrolní komise, která schválila účetní závěrku za rok 2023. V souladu se stanovami Svazku musí být zápis uložen v sídle svazku a také v sídlech členských obcí svazku. Zápis byl elektronicky rozeslán všem členským obcím.

Kancelář Svazku na základě podnětu starostky obce Hora Sv. Šebestiána Ing. Lenky Štelcichové připravuje školení k revizím mostků a lávek. Ing. Zdeněk Národa, starosta obce Droužkovice přislíbil zjistit kontakt na příslušného odborníka v dané problematice.

Iveta Rabasová Houfová, starostka obce Blatno vyzvala k účasti na schůzce pracovní skupiny k přípravě zákona MMR, kterou zaštiťuje Senátní výbor pro transformaci regionů. Těm zástupcům obcí, kteří projevili zájem, bude upřesněn termín schůzky.

Dotační titul MMR na podporu bydlení - Ing. Petr Šmíd, informoval přítomné o podmínkách dotace na byty.

Příští setkání je naplánováno v Blatně v termínu 13. 6. 2024.

fotofotofoto


Vysoká Pec - 23.2.2024

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Vysoká Pec, Milanem Čapkem, přivítal přítomné kolegyně, kolegy a pozvané hosty. Pozvání přijala Bc. Jana Červinková z odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje a Radim Štěpka ze společnosti Mapotip.

Předseda Svazku dále seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku. Valná hromada byla svolána v souladu s odst. 4, článku IX. Stanov. Přítomno je 18 zástupců členských obcí Svazku.

Bc. Jana Červinková z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje představila podmínky Programu rozvoje venkova 2024 a soutěže o titul Vesnice roku 2024. Program obnovy venkova 2024 bude vyhlášen 4. března a žádosti o dotaci budou přijímány od 8. 4. do 26. 4. 2024.

Byl vyhlášen již 3. ročník výtvarné soutěže Můj/Náš Svět. V současné době probíhá přihlašování škol k účasti do soutěže. Rada svazku i komise pro místní agendu 21 se shodly na tom, že výstupem projektu bude pexeso z obrázků, které namalují děti v tomto ročníku.

Kancelář Svazku zajistila na další tři roky možnost využívat produkt Poradna pro obce. V současné době využilo možnost služeb prostřednictvím Svazku 6 obcí: Blatno, Kalek, Málkov, Strupčice, Údlice. Na jednání projevily zájem o službu obce Březno a Místo. K dispozici zbývá jeden uživatelský účet. 

Kancelář Svazku připravila podklad k diskusi na téma stanovení výše úplaty za vzdělávání. Po změně legislativy v oblasti úplaty za vzdělávání v mateřských školách a školních družinách již nebude výši úplaty stanovovat ředitel školy, ale zřizovatel (konkrétně rada obce, tam, kde není rada, rozhoduje starosta obce).

Dne 7. února 2024 proběhl audit k přezkumu hospodaření Svazku za rok 2023. Auditorky z Krajského úřadu Ústeckého kraje prověřily veškeré dokumenty potřebné k provedení auditu, zkoumaly dodržování povinností stanovených právními předpisy, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace, věcné a formální správnosti dokladů. Zpráva o výsledku přezkoumání konstatuje v závěrečném výroku, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Starostka obce Blatno, Iveta Houfová Rabasová seznámila přítomné s výstupy z koordinační schůzky s Destinační agenturou Krušné hory, která se uskutečnila dne 16. 2. 2024 a na základě které byly obce požádány o kontrolu informací na webu DA Krušné hory a na webu DSO Chomutovsko.

Příští setkání je naplánováno v Málkově v termínu 16. 4. 2024.

fotofotofoto


Chomutov - 14.12.2023

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc přivítal přítomné kolegyně, kolegy. Předseda Svazku dále seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku. K jednání se později připojil primátor Statutárního města Chomutov, JUDr. Marek Hrabáč. Valná hromada byla svolána v souladu s odst. 4, článku IX. Stanov. Přítomno je 14 zástupců členských obcí Svazku.

Dne 6. 11. 2023 podala paní starostka obce Nezabylice, Marcela Jarošová ze zdravotních důvodů rezignaci na funkci člena rady Svazku. Rada na své schůzi dne 15. 11. 2023 jednala o návrhu nového člena rady Svazku a vyzvala členské obce k předložení návrhu na obsazení uvolněného místa v radě Svazku. Valná hromada Svazku návrhy projednala. Starostka obce Hora Sv. Šebestiána, Ing. Lenka Štelcichová se vyjádřila k návrhu kladně. Valná hromada schválila nového zástupce do funkce člena rady Svazku. 

Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová představila přítomným souhrnnou informaci o hospodaření Svazku za roky 2016–2022. Z grafického vyjádření je zřejmé, že se dařilo hospodařit vždy s mírným přebytkem a zejména v roce 2021 došlo k výraznému zvýšení příjmů, které se projevilo rovněž v grafu s vývojem dluhu a stavu na bankovních účtech Svazku.

Letošní rok byl opět velmi úspěšný v počtu zorganizovaných seminářů pro obce. Celkem jsme letos realizovali 8 vzdělávacích akcí, včetně již tradičního semináře o rozpočtové skladbě. Za tradiční lze považovat i setkávání účetních a administrativních pracovníků obcí, které se konalo na podzim. Velice oceňujeme nabídku pana senátora MVDr. Rabase, a pomoc pana Korandy při organizování semináře k novele zákoníku práce, zaměřeného na nové podmínky při uzavírání smluv mimo pracovní poměr. Vzhledem ke krátkému času na organizaci jsme využili nabídky použít prostory senátorské kanceláře.

Svazek plánuje pokračovat v přípravě a realizaci projektů a aktivit i v dalších letech, jak je uvedeno v příloze č. 6 tohoto zápisu.

V současné době probíhá řada informačních akcí k problematice úspor energií a zejména ke komunitní energetice. Lze konstatovat, že některé svazky, popř. obce – zejména z Moravy jsou na tuto nabídku připraveny a realizují projekty v souladu se zásadami energetického managmentu. Od 1.12.2023 je např. vypsána výzva č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství.

Mgr. Milan Märc, předseda Svazku upozornil na připravenou výzvu z programu Ústeckého kraje na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji. V rámci této výzvy lze vybudovat mj. i nabíjecí stanici pro elektrokola, což by mohlo být zajímavé pro některé obce. Výzva je již vyhlášena, příjem žádosti o dotaci probíhá v termínu od 18. 12. 2023 do 19. 2. 2024.

Příští setkání je naplánováno ve Vysoké Peci v termínu 13. února 2023.

fotofotofoto


Jirkov - 19.9.2023

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostkou města Jirkov, Danou Havlátkovou Jurštakovou přivítal přítomné kolegyně, kolegy. Poté přivítal hosty, kteří přijali pozvání. Úřad práce v Chomutově zastupoval na jednání Bc. Tomáš Novotný, vedoucí oddělení trhu práce a pozvání přijala také vedoucí oddělení územního plánování v Chomutově Ing. Lenka Petříková. Starostka města Jirkov představila přítomným účastníkům jednání nejvýznamnější záměry města. Nyní je připravován projekt nové sportovní haly pro cca 300 diváků. Rovněž nabídla, aby se některé z příštích setkání konalo v nově rekonstruovaném Informačním centru s prohlídkou salónního vozu Kludských. Na závěr dnešního jednání byla připravena pro zájemce prohlídka zámku Červený Hrádek.

Předseda Svazku dále seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku. Valná hromada byla svolána v souladu s odst. 4, článku IX. Stanov. Přítomno je 15 zástupců členských obcí Svazku.

Bc. Tomáš Novotný, vedoucí oddělení trhu práce Úřadu práce Chomutov přinesl na jednání valné hromady Svazku aktuální informace v souvislosti se změnou financování VPP. Možnosti využít VPP se podařilo zajistit za stejných podmínek pro obce Chomutovska do konce listopadu 2023. Záměr je prodloužit VPP do 31. 1. 2024 alespoň pro horské obce.

Ing. Lenka Petříková, vedoucí oddělení územního plánování v Chomutově seznámila přítomné starostky a starosty s aktuální informací o připravovaném projektu přesunu vlakového nádraží blíže k centru města Chomutov. V prezentaci představila nejprve historii přípravy, kdy od roku 1996 je město připraveno tento projekt v rámci územního plánu města podpořit. V současné době je zadána architektonická soutěž na řešení přesunu nádraží, zároveň by měla být řešena úprava trasy silnice I/13 a využití navazujících ploch.

Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová připravila pro přítomné představitele obcí přehledné informace o úspěšnosti získávání dotací z různých zdrojů za celou dobu fungování Svazku.

Paměť národa – předseda Svazku vyzval přítomné, aby pomohli najít pamětníka, který by byl ochoten a schopen v rámci projektu připomenout období totality na základě svého vlastního příběhu.

Příští setkání bylo plánováno ve Vrskmani v termínu 17. října 2023. Vzhledem k jiným akcím pro obce, které se konají právě v tento den, bude stanoven náhradní termín setkání obcí Svazku.

fotofotofoto


Boleboř - 13.6.2023

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Boleboř, Ing. Martinem Valešem přivítal přítomné kolegyně, kolegy. Poté přivítal hosty, kteří přijali pozvání, zástupce společnosti Dimatex CS, paní Janu Dvořáčkovou. Dále seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku, včetně návrhu na změny v programu jednání. Valná hromada byla svolána v souladu s odst. 4, článku IX. Stanov. Přítomno je 18 zástupců členských obcí Svazku.

Poté manažerky Svazku informavaly o projektech. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém Zápisu.

Jana Dvořáčková ze společnosti Dimatex CS představila přítomným zástupcům obcí zajímavé výrobky, k jejichž výrobě společnost využívá textilní odpad. V prezentaci k projektu Retextil zmínila, že po celé České republice má společnost Dimatex celkem 3 300 kontejnerů na textil a v obcích Chomutovska rovněž zajišťuje sběr textilního odpadu. Společnost plánuje v souvislosti s povinností obcí zajistit od roku 2025 třídit textilní odpad zvýšení výroby mobiliáře pro obce. Vlastnosti předvedených prvků k výrobkům jako jsou např. lavičky, pískoviště, přístřešky na kontejnery apod. velmi zaujaly starostky a starosty.

Valné hromadě byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2023, kde je v příjmech zahrnuta částka dotací schválených OPŽP21+ v souladu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Dne 19. 6. 2023 ve 14:00 hodin se bude konat v kanceláři senátora MVDr. Přemysla Rabase přednáška na téma Rozvoj cyklistiky v Holandsku. Přednášet bude Jeho excelence Daan Huisinga, Velvyslanec Nizozemského království v ČR. Téma přednášky je vhodné pro plnění kategorie C Místní agendy 21, kterou Svazek naplňuje i v letošním roce.

Starosta obce Údlice, Vítězslav Daniš pozval starostky a starosty obcí na exkurzi do Údlic, na kompostárnu, dne 23. 6. 2023 od 10:00 hodin. Zároveň informoval o nabídce pro členské obce Svazku, pro které bude odevzdání bioodpadu na kompostárnu zdarma a zároveň toto množství odpadu lze vykázat v systému ISPOP.

Příští setkání se bude konat v Jirkově v termínu 14. září 2023.

fotofoto


Všestudy - 17.4.2023

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Všestudy, Zdeňkem Řehořem přivítal přítomné kolegyně, kolegy. Dále Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Svazku seznámila starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku, včetně návrhu na změny v programu jednání. Valná hromada byla svolána v souladu s odst. 4, článku IX. Stanov. Přítomno je 21 zástupců členských obcí Svazku.

Poté manažerky Svazku informavaly o projektech. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém Zápisu.

Gabriela Rousková, seznámila přítomné s plánovanými semináři pro obce. Odborník na téma rozpočtová skladba Ing. Tocauer přijede v tomto roce podruhé s tématem Transfery ÚSC, resp. správné zaúčtování dotací. Školení se bude konat v budově magistrátu v Chomutově dne 25. 4. 2023. Velmi oblíbený školitel JUDr. Horník bude pokračovat 15. června 2023 seminářem ke správnému postupu obcí při rozhodování obcí. Bude to již letos potřetí. Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany, velmi doporučuje účast na tomto semináři. Hodnotí jej jako jeden z nejlepších s velkým přínosem pro starosty obcí. Podobně se vyjádřili i ostatní zástupci obcí, kteří se předešlých seminářů zúčastnili.

Pokračujeme ve výkonu pověřence GDPR pro obce a školská zařízení, se kterými máme uzavřenou smlouvu jako Svazek.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2022. Návrh byl zveřejněn požadovaným způsobem na webových stránkách Svazku a na úřední desce ve všech členských obcích Svazku.

Ve dnech 11. a 12. dubna 2023 se konala v Ústí nad Labem odborná konference „Budoucnost Ústeckého kraje“ zaměřená na strategické zdroje a suroviny regionu. První den se zástupci ministerstev, kraje a významných společností zabývali transformací energetiky. Všichni přednášející se shodli na tom, že kraj má jedinou možnost, jak transformaci zvládnout, a to propojit všechny subjekty, kteří se problematikou zabývají.

Příští setkání se bude konat v Boleboři v termínu 13. června 2023.

fotofoto


Vysočany - 7.2.2023

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Hrušovany, Ing. Petrem Šmídem přivítal přítomné kolegyně a kolegy. Poté vyzval všechny přítomné k minutě ticha za zemřelého pana starostu Josefa Egermanna. Dále seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku, včetně návrhu na změny v programu jednání. Do návrhu programu zaslaného v pozvánce na valnou hromadu byl doplněn bod Volba orgánů svazku. V souladu se stanovami Svazku je třeba v novém volebním období potvrdit volbou zástupce obcí do všech orgánů Svazku. Další změna se týká vystoupení hosta Ing. Petra Krále, koordinátora obchodu ze Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).  

Následně manažerky Svazku informavaly o projektech. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém Zápisu.

Ing. Král představil přítomným možnosti, které sdružení nabízí a uvedl praktické informace o činnostech sdružení. Odpověděl na dotazy přítomných zástupců obcí Bílence a Vysoká Pec k povinnosti Hospodářských osnov a k možnosti obce s obchodováním dříví z jiných než lesních pozemků.

Dne 3. února 2023 auditorky Krajského úřadu Ústeckého kraje provedly přezkum hospodaření s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová představila přítomným zástupcům členských obcí Svazku nové možnosti dotací zaměřené na úspory energií. Národní program ŽP aktuálně vyhlásil aktuálně již 6. výzvu pro obce a města, která se aktivně připravují energetickou soběstačnost.

Příští setkání se bude konat ve Všestudech v termínu 18. dubna 2023.

fotofotofoto


Černovice - 6.12.2022

Na úvod předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostkou obce Černovice, Ing. Zdeňkou Peroutkovou přivítal přítomné kolegyně a kolegy, zejména oslovil nově zvolené starostky a starosty. Poté seznámil starostky a starosty obcí Svazku s hlavními body jednání valné hromady Svazku.

Následně manažerka Svazku informavala o projektech. Všech 6 elektronických úředních desek bylo zprovozněno v souladu se smlouvou a podmínkami programu OPZ. Dodavatel emam, s.r.o řeší případné připomínky obcí téměř obratem.  Dotace na pořízení desek byla schválena bez krácení a byla již proplacena na účet Svazku. Starostka obce Bílence Mgr. Petra Kubániková a starosta obce Hrušovany, Ing. Petr Šmíd vyjádřili spokojenost s fungováním elektronické úřední desky a zdůraznili, že i občané obce vnímají tuto službu pozitivně.

Dvě nové žádosti o dotaci na kompostéry z programu Ústeckého kraje byly koncem října schváleny zastupitelstvem Ústeckého kraje. Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele. Ve dnech 5. a 7. prosince probíhá hodnocení nabídek.  V souladu s interní směrnicí VZMR bude výsledek hodnocení, tj. rozhodnutí o výběru dodavatele, předložen Radě ke schválení, cca v polovině ledna 2023.

Nová výzva č. 24 OPŽP na podporu pořízení kompostérů a nádobí (výměna za jednorázové) bude otevřena 21. 12. 2022. Výzva č. 4 OPŽP musela být pro velký zájem žadatelů pozastavena. Dá se předpokládat, že bude velký převis žádostí o dotaci i ve výzvě č. 24. S obcemi komunikujeme, abychom zjistili požadavky a mohli zpracovat žádost co nejdříve, pravděpodobně bude opět při hodnocení rozhodovat datum a čas podání žádosti o dotaci do systému mssf2021+. Oslovili jsme i školská zařízení, bude možné podpořit kompostování ve školách a školkách. Pravděpodobně budeme muset zpracovat dvě žádosti.

Nadále pokračujeme v přípravě a organizaci školení k aktuálním tématům a otázkám pro představitele obcí i úředníky a administrativní pracovníky obcí. Přehled i plán vzdělávacích aktivit je koncipován vždy podle požadavků obcí a je připravován tzv. na míru. Na začátek příštího roku již máme zasmluvněny 2 semináře, a to seminář na téma Rozpočtová skladba 2023 s Ing. Tocauerem a na 9. února chystáme seminář na téma Zápisy a usnesení z jednání obcí v praxi. O tyto semináře je poměrně velký zájem, na základě jednání s tajemníkem Statutárního města Chomutov, Ing. Robertem Plechatým jsme přikročili k úpravě kalkulace ceny za organizaci semináře v závislosti na počtu účastníků.

Svazek je členem užší Pracovní skupiny pro meziobecní spolupráce na MVČR. Další jednání pracovní skupiny se konalo 3. 11. 2022 za účasti zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, SMOČR, SMS, Asociace DSO, vybraných svazků a dalších. Na jednání byl prezentován návrh legislativního ukotvení Společenství obcí. Diskuse byla věnována financování Společenství obcí.  Přítomní se shodli na podpoře svazků, které by plnily podmínky statutu Společenství obcí, jak je připravováno v novele zákona o obcích. Do vlády má být novela předložena v prvním čtvrtletí roku 2023.

VH ČernoviceVH Černovice


Spořice - 13.9.2022

Na úvod jednání valné hromady svazku, která se konala v září ve Spořicích, předseda svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostou obce Ing. Romanem Brandem, MBA přivítal přítomné kolegyně a kolegy a poděkoval jim za výbornou spolupráci v průběhu celého volebního období. Popřál všem hodně úspěchů v nadcházejících volbách. Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová informovala o programu OPŽP+, kde je vyhlášena výzva č. 4, ve které jsou připraveny dotace na opatření: 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT. Součástí projektů opatření 1.5.5 může být infrastruktura na předcházení vzniku odpadů, tj. opatření:
1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku odpadů
1.5.2 RE-USE centra, prevence vzniku textilního a oděvního odpadu.
1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádoby nebo jednorázových obalů.
Alokace 1.5.5 …… 150 mil. Kč
Alokace na ostatní opatření 50 mil. Kč, musí se jednat o minoritní část projektu, max. 50 % CZN
Samostatné výzvy na kompostéry a nádobí budou vyhlášeny koncem roku 2022. K problematice odpadového hospodářství proběhla obsáhlá diskuse. Nejprve starosta obce Hrušovany, Ing. Petr Šmíd, upozornil na povinnost obce ze zákona o odpadech, kdy může nastat problém s vykázáním zákonem stanoveného nižšího množství netříděného odpadu, pokud obce budou již nyní aktivní ve snižování biologicky rozložitelného odpadu. Starostka obce Otvice, Aneta Hutyrová, seznámila přítomné se způsobem likvidace odpadu, kdy jsou občané i obec díky sběrnému dvoru schopni třídit odpad, ale je velký problém při jeho následné likvidaci. Firma Ekoselekt určitý druh odpadu nepřevezme, a tudíž tento již vytříděný odpad obec řeší jako směsný odpad. Podobné problémy jsou v obci Bílence s kovovým odpadem, jak uvedla starostka obce, Mgr. Petra Kubániková. Starostka obce Hora Sv. Šebestiána, Ing. Lenka Štelcichová doporučila jednání přímo se sběrnou surovin, v tomto případě firmou Kovošrot. Mgr. Milan Märc, předseda Svazku, informoval přítomné o exkurzi do spalovny v Chotíkově.

Svazek je členem užší Pracovní skupiny pro meziobecní spolupráce na MVČR. Druhé jednání pracovní skupiny se konalo 9. září 2022 za účasti zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, SMOČR, SMS, Asociace DSO, vybraných svazků a dalších hostů. Jednání bylo věnováno možné finanční podpoře svazků, které by plnily podmínky statutu Společenství obcí, jak je připravováno v novele zákona o obcích. Do vlády má být novela předložena v prvním čtvrtletí roku 2023. Další jednání je naplánováno na konec října.

VH SpořiceVH SpořiceVH Spořice


Nezabylice - 14.6.2022

Valná hromada v Nezabylicích se konala v červnu letošního roku. Na úvod jednání předseda Svazku, náměstek primátora města Chomutova, Mgr. Milan Märc společně se starostkou obce Marcelou Jarošovou přivítal přítomné kolegy i pozvané hosty, kteří přišli starostkám a starostům představit dotační možnosti pro obce v novém programovém období. Starostky a starosty svazku potěšila účast primátora Statutárního města Chomutov JUDr. Marka Hrabáče na jednání valné hromady svazku.

Ing. Andrea Langhammerová, regionální konzultantka Ministerstva pro místní rozvoj ČR, provedla přítomné svou prezentací zaměřenou na program RE: START. Poděkovala za pozvání na jednání valné hromady, ocenila možnost získat představu o potřebách a rozvojových záměrech obcí. Představila možnosti programu a doporučila vhodný způsob zapojení obcí do přípravy akčního plánu. V prezentaci mj. upozornila na Operační program Spravedlivá transformace, který byl schválen na základě zkušeností s programem RE: START pouze pro 3 strukturálně postižené kraje ČR. Ing. Langhammerová upozornila na aktuální výzvu na demolici budov. Avizovala také další výzvu zaměřenou na regeneraci brownfields, a její otevření pro náš region ke dni 1.8.2022.

Ing. Viktor Kruml, ředitel odboru Centra pro regionální rozvoj ČR se ve své prezentaci zaměřil na možnosti obcí v novém programovém období v programu IROP+, tj. operační program pro nové období 2021-2027. Postupně jsou vyhlašovány výzvy podle připraveného harmonogramu. Pro obce jsou připraveny určité možnosti dotací z priorit 2.2 Zelená infrastruktura, 4.1 Vzdělávání, 4.2 Sociální infrastruktura, 4.4 Kultura a cestovní ruch, v rámci 5.1 CLLD – tj. prostřednictvím MAS a 6.1 Čistá a aktivní mobilita. Ing. Kruml uvedl podrobnosti k vybraným prioritám IROP+, uvedl příklady dobré praxe, mj. i z Chomutovska. V diskusi byly projednávány zkušenosti starostů, kdy příliš přísně nastavené podmínky výzvy ve svém důsledku znemožní obcím o dotaci požádat, případně je nutí dotaci vrátit. Ing. Kruml nabídl možnost konzultací s pracovníky Centra pro regionální rozvoj.

V průběhu závěrečné diskuse byla probírána témata následných rekultivací v území po vytěžených dolech, potřeba koordinace všech aktérů při rozhodování o strategických záměrech po ukončení těžby hnědého uhlí, nedostatečnost vodních zdrojů a nutnosti jednat s nejvyššími představiteli kraje.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2021. Návrh byl zveřejněn požadovaným způsobem na webových stránkách Svazku i na úřední desce ve všech členských obcích Svazku. Hlavním bodem programu bylo schválení závěrečného účtu Svazku za rok 2021.

Dne 31. 5. 2022 proběhl v kanceláři Svazku přezkum hospodaření Svazku za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová informovala o výzvě MŽP č. 13/2021 na aktivitu Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, která byla aktualizována, ale je již vyčerpána. Nová výzva je připravena na konec roku 2022, příp. začátek roku 2023. Podmínkou zapojení do paktu je mimo jiné závazně stanovit střednědobé a dlouhodobé cíle k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Před podáním žádosti o dotaci musí být žadatel registrován v databázi signatářů Paktu. Velkou výhodou je, že lze získat dotaci až 2 mil. Kč a lze zřídit 1 pracovní místo. Přítomní starostové se shodli, že je nutné se zabývat tématem energetických úspor.

VH NezabyliceVH NezabyliceVH Nezabylice


Strupčice - 8.2.2022

Starosta obce Strupčice, Luděk Pěnkava, přivítal přítomné kolegy i pozvané hosty na prvním setkání starostek a starostů v roce 2022. Účast na setkání byla vysoká. Do Strupčic přijelo na jednání valné hromady svazku 20 zástupců obcí z celkového počtu 25 členských obcí Na setkání byl přizván host Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Přítomné starostky a starostové s hejtmanem diskutovali o tématech týkajících se území jejich obcí a o problémech při plnění náročných úkolů funkce starosty.

Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany, vznesl dotaz na postup Ústeckého kraje při vyřizování odvolání proti rozhodnutí obce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve většině případů krajský úřad vrací věc k vyřízení zpět na obec, ačkoliv žadatel zjevně obec šikanuje a neustálými žádostmi omezuje až paralyzuje její činnost. Zejména pro malé obce, je situace neúnosná. Je třeba se obrátit na orgány, které mají pravomoc pozměnit zákon tak, aby nemohl být nadále zneužíván. Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, s pochopením vyslechl přítomné starostky a starosty a sdělil, že JUDr. Hejnová vedoucí odboru legislativně právního připravuje tzv. „kuchařku“ pro obce s příklady, jak postupovat při řešení podobných nepříznivých situací. Mgr. Petra Kubániková, starostka obce Bílence, uvedla, že je třeba postupovat v této věci ve spolupráci s Asociací krajů a také se SMOČR.

Ing. Lenka Štelcichová, starostka obce Hora Sv. Šebestiána požádala o podporu a společný postup ve věci převodu pozemků bývalého drážního tělesa zrušené železniční tratě Křimov – Reitzenhain. Obec má zájem o využití pozemků pro turistickou trasu. Obec připraví pro kraj přesnou identifikaci tratě, aby mohlo být svoláno v co nejkratší době jednání o převodu pozemků pod jeden subjekt s cílem zamezit rozprodání po částech různým zájemcům.

Josef Egermann, starosta obce Málkov se dotázal na stav přípravy obchvatu silnice I/13 v obci Málkov, Zelená, Černovice. Situace pro obyvatele obcí je již nyní nebezpečná a existují důvodné obavy ze zvýšeného nebezpečí pro obyvatele obcí v souvislosti s připravovanou investicí v Prunéřově a v důsledku toho se zvýšeným provozem na této trase. Ing. Zdeňka Peroutková, starostka obce Černovice doplnila informace. Je nutná spolupráce s krajem z důvodu schválení navrženého řešení v územním plánu obce i ZUR.

Zdeněk Valenta, starosta obce Březno uvedl, že podobně složitá je situace na komunikaci č. II/568, která prochází obcí Březno. Vážné ohrožení bezpečnosti obyvatel vzniká v důsledku zátěže z narůstajícího provozu v souvislosti s novými investičními projekty v Tušimicích. Řešením je rozšíření silnice a výhledově realizace obchvatu obce, jak je schválen i v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o komunikaci ve správě kraje.

Bc. Václav Hora, starosta obce Vrskmaň vznesl dotaz na správu krajské cyklostezky č. 3106 v oblasti Strupčice, Vrskmaň. Obce se o údržbu stezky starají, ačkoliv je to povinnost kraje. ŘSD má k dispozici plán realizace údržby cyklostezek. Starosta by uvítal podobný plán údržby i ze strany SÚS Ústeckého kraje.

Ing. Petra Březinová, starostka obce Všehrdy předala přítomným informaci, že je třeba provést aktualizaci požárních zdrojů vody. Nařízení č. 8/2012, které stanoví podmínky zdrojů vody, není u všech obcí aktuální. Obec Všehrdy již žádala kraj o opravu, ale pokud bude schvalovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje nové nařízení, bylo by vhodné zaktualizovat stav na celém území Svazku.

Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, poděkoval všem starostům za podněty. Uvedl, že bude organizovat podobná setkání se starosty obcí kraje na území SO ORP.

VH StrupčiceVH StrupčiceVH Strupčice

Rok 2024

Zápis 2-2024 z 16.4.2024

ZÁPIS_VH_MÁLKOV_2024-16-04 podepsaný (003).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 642,28 kB

Zápis 1-2024 z 23.2.2024

ZÁPIS_VH_VYSOKÁ PEC_2024-23-02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 572,8 kB

Rok 2023

Zápis 5-2023 z 14.12.2023

ZÁPIS_VH_Chomutov_2023-12-14 (003).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 568,33 kB

Zápis 3-2023 z 13.6.2023

ZÁPIS_VH_BOLEBOŘ_2023-06-13_FINAL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 789,28 kB

Zápis 4-2023 z 19.9.2023

ZÁPIS_VH_JIRKOV_2023-09-19_FINAL_na web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,89 kB

Zápis 2-2023 z 17.4.2023

ZÁPIS_VH_VŠESTUDY_2023-04-17_FINAL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 669,74 kB

Zápis 1-2021 z 7.2.2023

ZÁPIS_VH_VYSOČANY_2023-02-07_FINAL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,65 kB

Rok 2022

Zápis 4-2022 z 6.12.2022

ZÁPIS_VH_ČERNOVICE_2022-12-06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB

Zápis 3-2022 z 13.9.2022

Zápis 3-2022 z 13.9.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,66 MB

Zápis 2-2022 z 14.6.2022

Zápis 2-2022 z 14.6.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,22 MB

Zápis 1-2022 z 8.2.2022

Zápis 1-2022 z 8.2.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,21 MB

Rok 2021

Zápis 3-2021 z 7. 12. 2021

Zápis 3-2021 z 7. 12. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,37 MB

Zápis 2-2021 z 14.9.2021

Zápis 2-2021 z 14.9.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB

Zápis 1-2021 z 30.4.2021

Zápis 1-2021 z 30.4.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

Rok 2020

Zápis 4-2020 z 3.12.2020

Zápis 4-2020 z 3.12.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,19 MB

Zápis 3-2020 z 10.9.2020

Zápis 3-2020 z 10.9.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,33 MB

Zápis 2-2020 z 4.6.2020

Zápis 2-2020 z 4.6.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,79 MB

Zápis 1-2020 z 13.2.2020

Zápis 1-2020 z 13.2.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,41 MB

Rok 2019

Zápis 5-2019 z 3.12.2019

Zápis 5-2019 z 3.12.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,47 MB

Zápis 4-2019 z 23.10.2019

Zápis 4-2019 z 23.10.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB
Zobrazeno 1-20 ze 35

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

Ankety
obrázek

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 20.6.2024

Svátek má Květa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den uprchlíků

Zítra má svátek Alois

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 23 °C 10 °C
pátek 21. 6. déšť 29/15 °C
sobota 22. 6. jasno 24/12 °C
neděle 23. 6. prudký déšť 16/13 °C