Menu
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Svazek obcí
Chomutovsko

Úvod

 

Informační zpravodaj č. 13

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

dovolte, abych ve svém příspěvku i trochu zavzpomínal. Promítám si, jak čas rychle utíká. První zmínka o vzniku Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko se datuje na září 2015, kdy Svaz měst a obcí ČR poslal nabídku na připojení se k projektu CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.  Na základě této nabídky jsme začali jednat o možnosti vzniku DSO Chomutovsko. Protože jsem byl přítomen od samého začátku, vím, kolik práce se muselo udělat, než byl podán návrh na vznik svazku. Museli jsme jednat se všemi obcemi v okrese Chomutov, včetně měst. Myslím tím Chomutov a Jirkov. Tato mravenčí práce se ale vyplatila. 14.12.2015 byl podán návrh na zřízení DSO Chomutovsko do rejstříku svazku obcí. V dubnu 2016 Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko vznikl. Členy jsou všechny obce včetně Chomutova a Jirkova.  Neuvěřitelné se podařilo.  Všech 25 měst a obcí jsou členy a toto je neuvěřitelná výhoda a síla. Zpočátku jsme plnili úkoly ze SMOČR. Postupně jsme začali vyvíjet vlastní aktivity. DSO Chomutovsko má své zaměstnance, kteří připravují všechny dokumenty nutné pro chod svazku, připravují jednání a v neposlední řadě zpracovávají a připravují žádosti o dotace.  V krátkosti jsem měl potřebu znovu připomenut vznik svazku, myslím, že to není na škodu.

Více informací naleznete uvnitř zpravodaje č. 13.

https://issuu.com/dso-chomutovsko.cz/docs/13-2022_zpravodaj-chomutovsko

foto

Vzhledem k tomu, že budou volby a zástupci jednotlivých obcí se budou měnit, přeji celému DSO hodně úspěchů do časů budoucích. Jen tak dál.

Zdeněk Valenta

Starosta obce Březno

 


Setkání starostů „Cesta po Znojemsku“

Ve dnech 5.-7. září 2022 se uskutečnila cesta starostek a starostů po znojemského regionu, v rámci projektu "Zkušenosti sousedů, zlepšení života občanů obcí II". Cílem cesty bylo poznání jiného regionu a získání inspirace v oblastech odpadového hospodářství, cestovního ruchu, revitalizace krajiny, ochrany přírody, zachování místní kultury, rozšíření společné propagace regionu a občanské vybavenosti. Jedná se již o třetí cestu, kterou organizuje pro starostky a starosty členských obcí kancelář svazku.


Zástupci obcí navštívili Národní park Podyjí, kterým je provedla průvodkyně Lena Kuchařová. Získali např. informace k ochranným pásmům v krajině, jak jsou stanovena v dokumentu Základní plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. „Jde o základní strategický dokument, v němž jsou formulovány postupy, jak pečovat o biotopy národního parku a krajinu jeho ochranného pásma včetně pravidel pro využívání tohoto území člověkem. Dokument schválilo Ministerstvo ŽP, a jeho zásady platí zcela čerstvě, a to od 1. září 2022. Obce sousedící s ochranným pásmem NP Podyjí a Správa NP Podyjí vycházejí dobře, postupem času se vztahy vyladily a jsou spokojeni, že zde není tolik turistů jako v jiných podobných oblastech“, vysvětlila Lena Kuchařová, průvodkyně.

Jednotlivé exkurze byly pro účastníky zdrojem nových informací, zkušeností a inspirace. Při návštěvě Louckého kláštera je zaujala novinka, která byla přidána od začátku turistické sezony 2022 do prohlídkového okruhu kláštera. Jedná se o výstavu obrazů, které skládali obyvatelé obce Miroslav ze 163 000 dílků puzzle. Vyobrazují celou Slovanskou epopej od autora původní předlohy Alfonse Muchy.

Starostové vyhodnocováním projektů u sousedů přenášejí zkušenosti do svého území, hledají inspiraci pro nové způsoby zapojení občanů, spolků, institucí do dění v obci a díky tomu se daří takové akce jako např. výtvarné soutěže "Můj/Náš svět", sdělila Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Svazku. Při přípravě výtvarné soutěže jsme se nechali inspirovat z webových stránek Národního parku Podyjí https://www.nppodyji.cz/pro-skoly. Na tomto odkazu je např. přehled velmi zajímavých aktivit pro školy. Doporučuji tyto stránky otevřít, najdete zde mj. sekce: Podyjské luštění, Podyjské komiksy, Ilustrovaný přírodovědný slovník a průvodce po biotopech. Zajímavý je rovněž Můj kalendář, který ukazuje, jak se v přírodě orientovat i bez takových vymožeností jako je internet, televize a mobil.  A rovněž jsme zde našli náměty, jak vzbudit zájem dětí, a nejen jich o své okolí. Povzbudit děti k tomu, aby popřemýšlely o svém okolí, uvědomily si svůj vztah k němu a sdělily nám své nápady, náměty, zážitky a dojmy ze svého okolí, vyjádřené třeba formou výtvarného zpracování.

Je možné, že dalším podobným projektem bude svazkové puzzle, abychom opět děti i dospělé vyburcovaly ke společné aktivitě, propojené v celém regionu“, upřesnila Gabriela Rousková, specialista Svazku.

fotofotofotofotofotofoto


Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět" kalendář 2023

Ohlas akce byl nad očekávání značný, celkem 1900 dětí nakreslilo obrázky. Výstava dětských prací byla zahájena 7. června v Chomutovské knihovně vernisáží, na které byly vítězné práce oceněny a pro děti byly připraveny odměny a divadelní představení a byla přístupna veřejnosti celé letní prázdniny.

Kancelář Svazku se rozhodla z dětských pracích připravit kalendář na rok 2023. Bylo vybráno 6 nejhezčích obrázků od dětí z MŠ a 6 nejhezčích obrázků od dětí z I. stupně ZŠ, které jsou v kalendáři obsaženy. Máme k dispozici 1 000 výtisků kalendáře s dětskými kresbami, který distribuujeme do obcí a školských zařízení.

Děti v naprosté většině pochopily smysl výtvarné soutěže a bylo nádherné sledovat, jaký svět kolem sebe chtějí mít. Zkuste se sami zamyslet, jak by Vaše obrázky vypadaly.

foto


Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko opět organizuje úklid v našich obcích

Stovky lidí zburcoval k jarnímu úklidu Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko. V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko vyrazili dobrovolníci k úklidu v sedmi obcích v sobotu 2. dubna. Připojili se k nim také Severočeské doly, a.s., které zorganizovali pro úklidové čety v Droužkovicích na Chomutovsku doprovodný program. 

Pod heslem „Uklidme Chomutovsko“ se spojilo díky svazku sedm obcí na Chomutovsku – Březno, Černovice, Droužkovice, Otvice, Strupčice a Údlice a také jedna horská obec – Hora Svatého Šebestiána. Do úklidového maratónu se zapojí také nezisková organizace Archa Jirkov a bylo sebráno téměř 10 tun odpadu.

Některé další obce projevily zájem se zapojit do akce v podzimním termínu, a proto se kancelář Svazku opět zhostila role na pozici organizátora.

V sobotu 17. září 2022 v den hlavního celorepublikového podzimního úklidového termínu zaměřeného na likvidaci černých skládek a drobného nepořádku uspořádáme akci pod názvem „Ukliďme Chomutovsko na podzim“. 

Jak to funguje? Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko zaregistroval celou akci na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz a oslovil členské obce, aby se do akce zapojily. Přihlásily se 2 obce Droužkovice, Spořice a město Jirkov. Pro všechny účastníky jsme pořídili ochranné prostředky. Zapojené obce vytipovaly místa úklidu a mohlo se začít.

Všem, kteří se pustili s chutí do úklidu s vůlí udělat alespoň něco dobrého pro své okolí i pro sebe sama a nejlépe tomu učit i vlastní děti, patří velký dík.

plakát


Svazek obcí Chomutovsko zajistil elektronické úřední desky pro obce na Chomutovsku

Členské obce Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko vyměnily stávající přeplněné „vývěsky“ za ty elektronické. Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko nakoupil 6 ks elektronických úředních desek pro své obce. Občané obcí Bílence, Černovice, Hrušovany, Otvice, Údlice a Všestudy tam najdou všechny důležité informace ze svého obecního úřadu i něco navíc.

Elektronické úřední desky byly pořízeny v rámci projektu „Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.O/19_109/0016682, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Kupní smlouva na dodávku desek byla uzavřena s vítězem výběrového řízení společností emam s.r.o. dne 29. dubna 2022. Elektronické úřední desky byly nainstalovány v jednotlivých obcích dle podmínek kupní smlouvy. Všichni, včetně manažerek svazku, kteří budou elektronické úřední desky administrovat, byli řádně proškoleni.

„Elektronické úřední desky jsou moc pěkné. A jak jsme mohli sledovat první reakce při samotné instalaci desek, i v obcích se líbí. Občané se u nich zastavují a zkouší, co nová deska „umí“, zmínila Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Svazku. Také pracovníci úřadu si velmi pochvalují elegantní provedení, intuitivní ovládání desky a zejména se těší na zjednodušení jejich práce.  Elektronické úřední desky pomohou zajistit bezchybné zákonem vyžadované zveřejňování povinných informací.

fotofotofotofoto


Svazky obcí umožňují efektivnější prosazování zájmů i předávání zkušeností

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko sdružuje celkem 25 obcí. Oficiálně zahájil činnost v dubnu 2016. Hlavní motivací pro zapojení do spolupráce bylo účinnější prosazování zájmů členských obcí a spolupráce v oblastech cestovního ruchu, školství, veřejného pořádku a životního prostředí.

„Impulsem pro vznik svazku byla vůle a chuť starostek a starostů pokračovat v aktivitách po ukončení projektu Podpora meziobecní spolupráce, do kterého se koncem roku 2013 obce Chomutovska zapojily,“ přibližuje začátky Lenka Kynčilová, Manažerka DSO Chomutovsko.

Svazky obcí umožňují efektivnější prosazování zájmů i předávání zkušeností | Komunální ekologie (komunalniekologie.cz)

 


Absolutní vítězové výtvarné soutěže "Můj/Náš svět" 

Kategorie MŠ

1. místo - Rozálie F. - MŠ Klíček Chomutov

foto

 

2. místo - Štěpán P., Filip S., Josef S. - MŠ Zelená

foto

 

3. místo - Johana V. - MŠ Březnofoto

 

Kategorie ZŠ

1. místo - Kristýna W. - ZŠ Strupčice

foto

 

2. místo - Štěpán F. - ZŠ Spořice

foto

 

3. místo - Tomáš Ch. - ZŠ Heyrovského Chomutovfoto

 


Seminář energetické úspory a udržitelný rozvoj dne 7. a 8. června 2022

V úterý 7. června a ve středu 8.  června proběhl seminář Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na téma energetické úspory a udržitelný rozvoj. Semináře se zúčastnili starostové obcí a zástupci školských zařízení z Chomutovska. Seminář zahájila manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová, která přivítala přítomné účastníky a hosty. Upozornila na akutní potřebu řešit úsporná energetická opatření mj. také v gastronomii školských zařízení. O seminář byl nebývalý zájem, proto jsme jej zorganizovali ve dvou dnech.

V prostorách společnosti Gastro Konrád při ukázkovém vaření účastníci semináře viděli nové multifunkční zařízení, které při správném způsobu používání dokáže výrazně šetřit energie, a tudíž náklady na provoz kuchyně. Byly jim předvedeny způsoby pečení a vaření více druhů jídel najednou, dále také minutková kuchyně a ukázka mytí.

Druhá polovina semináře byla zaměřena na téma trvale udržitelný rozvoj. Ing. Arch. Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí vysvětlila zúčastněným pojmy udržitelného rozvoje a jeho principy. Dále byli zástupci obcí a školských zařízení seznámeni s posláním a rolí veřejné správy v udržitelném rozvoji, také místní agendou 21 – metodou pro uplatňování zásad udržitelného rozvoje ve veřejné správě.

Seminář byl realizován v rámci projektu „Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.O/19_109/0016682, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu“, dodala Gabriela Rousková, odborný garant MA 21.

fotofotofoto


Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

Vernisáž dětských prací dne 7. června 2022 

V úterý 7.  června proběhla vernisáž Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko a zároveň zahájení výstavy výtvarné soutěže „Můj/Náš svět“ v Chomutovské knihovně. Od tohoto dne až do 31. srpna v knihovně probíhá výstava všech prací v dětském oddělení. Slavnostního dne se v Chomutovské knihovně zúčastnilo na 70 návštěvníků. Vernisáž zahájil předseda Svazku Mgr. Milan Märc. Ve své řeči vyzdvihl potřebu dětí podílet se na více projektech, které jim dělají radost a zaměřují se na rozvoj dětské fantazie.

První ročník výtvarné soutěže na téma „Můj/Náš svět“ pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst Chomutovska měl za úkol vzbudit zájem dětí o své okolí. Děti většinou nakreslily 2 obrázky. „První obrázek znázorňuje „Co vidí, když se podívají z okna“ a druhý obrázek „Co by chtěli vidět, když se podívají z okna“, doplnila manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová, zároveň poděkovala všem dětem, rodičům i učitelům a všem, kteří se na výtvarné soutěži podíleli a pozvala zúčastněné na odpolední divadlo.

Do soutěže se přihlásilo skoro 2 tisíce dětí z 27 mateřských škol a 12 základních škol na Chomutovsku. „Postupně jsme navštívili všechna školská zařízení a všem dětem, které se do soutěže zapojily, osobně předali drobnou odměnu jako poděkování za krásné obrázky“, dodává Gabriela Rousková, odborný garant soutěže.

Na vernisáži byli vyhlášeni a odměněni absolutní vítězové z řad mateřských škol a z řad I. stupně základních škol, kteří vzešli z hodnocení veřejnosti na webových stránkách: www.dso-chomutovsko.cz. Atmosféra na vernisáži byla velmi příjemná. Ceny na dětských tvářičkách vykouzlily úsměv, velká radost také byla z obrovské medaile. Děti i jejich doprovod si užili i venkovní divadlo. Zasmáli se děti i dospěláci, z některých se dokonce na chvilku stali herci.

Na výstavu jste všichni srdečně zváni, je opravdu na co se dívat. Uvidíte zde všechny dětské práce i ty, které nebyly vybrány k hodnocení na webu. Výstava je otevřená od 7. června do 31. srpna 2022.


fotofotofoto


Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko pořádá vernisáž dětských prací

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko pořádá dne 7. června od 15 h vernisáž dětských obrázků v Chomutovské knihovně. Na vernisáži budou vyhlášeni a odměněni absolutní vítězové z řad mateřských škol a z řad I. stupně základních škol, kteří vzešli z hodnocení veřejnosti na webových stránkách: www.dso-chomutovsko.cz. Pro děti i jejich doprovod chystáme zábavné odpoledne včetně divadelního představení. Od tohoto dne až do 31. srpna bude v knihovně probíhat výstava všech prací v dětském oddělení.

Jedná se o 1. ročník výtvarné soutěže na téma „Můj/Náš svět“ pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst Chomutovska. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o své okolí. Děti většinou nakreslily 2 obrázky. „První obrázek znázorňuje „Co vidí, když se podívají z okna“ a druhý obrázek „Co by chtěli vidět, když se podívají z okna“, upřesňuje Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Svazku.

Velice nás těší vysoká účast, do soutěže se přihlásilo skoro 2 tisíce dětí. Postupně jsme navštívili všechna školská zařízení a všem dětem, které se do soutěže zapojily, osobně předali drobnou odměnu jako poděkování za krásné obrázky. „Setkání s dětmi byla kouzelná, chvilkami i dojemná. Děti nám ve spolupráci s učiteli představily své pojetí obrázku, takové zaujetí a zápal jsme ani nečekali“, dodává Gabriela Rousková, odborný garant soutěže. Velké díky patří také všem učitelům, kteří soutěžní téma dětem skvěle vysvětlili.

Výtvarná soutěž má pozitivní ohlas, už nyní přemýšlíme, jaké téma bychom mohli zvolit do dalšího ročníku, nechte se překvapit.

fotofoto

Kategorie ZŠ

 

fotofoto

Kategorie MŠ

 

 


Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko spouští další kolo hodnocení dětských prací

Spouštíme další kolo hodnocení obrázků. „Je opravdu z čeho vybírat, fantazie dětí pracovala na plné obrátky, obrázky se dětem velmi povedly a těší nás velká účast škol a školek“, říká Gabriela Rousková, odborný garant soutěže.

Na našich webových stránkách jsou umístěny 2 ankety, kde může široká veřejnost vybrat nejhezčí obrázek z řad mateřských škol a z řad I. stupně základních škol.

Jedná se o 1. ročník výtvarné soutěže na téma „Můj/Náš svět“ pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst Chomutovska.

Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o své okolí. Děti většinou nakreslily 2 obrázky. První obrázek znázorňuje „Co vidí, když se podívají z okna“ a druhý obrázek „Co by chtěli vidět, když se podívají z okna“.

Absolutní vítěze vyhlásíme 7. června ve 14 h v Městské knihovně v Chomutově na vernisáži. Pro děti i jejich doprovod chystáme zábavné odpoledne, nechte se překvapit co vás čeká. Od tohoto dne až do 31. srpna bude v knihovně probíhat výstava všech prací v dětském oddělení.

Do soutěže se přihlásilo 38 školských zařízení. A my chceme všem dětem, které se zapojily do soutěže poděkovat za krásné obrázky. Máme pro ně připravenu drobnou odměnu, kterou jim osobně postupně předáváme.

banner

 


Informační zpravodaj č. 12

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

vítám Vás nad stránkami Informačního zpravodaje DSO Chomutovsko. Byl jsem požádán o pár úvodních slov. Pročítám-li úvodníky minulých zpravodajů, nabývám dojmu, že řečeno již bylo téměř vše. Nejsem žádným spisovatelem, přesto mi dovolte soukromé shrnutí toho, jak činnost svazku po rozkoukání se ve svém prvním volebním období starosty obce Kalek vidím já.

Více informací naleznete uvnitř zpravodaje č. 12.

 Přejme si, ať se nám i Vám ve všem daří.

Tomáš Nedvěd

Starosta obce Kalek

Zpravodaj úvodní strana


"Ukliďme Chomutovsko" 

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko zorganizoval úklid v našich obcích

Celoroční akce Ukliďme Česko je koordinována malým týmem pořadatelů. Hlavní roli v realizaci jednotlivých úklidů hrají stovky lokálních organizátorů úklidu. Letos se rozhodl náš Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko stát se organizátorem akce v členských obcích svazku.

V sobotu 2. dubna 2022, proběhl hlavní jarní úklidový termín dobrovolnické akce s názvem „Ukliďme Chomutovsko“, zaměřený na likvidaci černých skládek a drobného nepořádku z naší přírody, měst a obcí. 

Jak to funguje? Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko zaregistroval společnou akci na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz a vyzval členské obce k zapojení. Do akce s názvem „Ukliďme Chomutovsko“ se přihlásilo 7 členských obcí (Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Otvice, Strupčice, Údlice) a 1 nezisková organizace Archa Jirkov, z. s.  Pro všechny účastníky jsme jako svazek pořídili ochranné pomůcky.

Březenští měli v plánu uklidit v sobotu koryto potoka Hutná a park kolem in-line dráhy, v Černovicích a Údlicích dobrovolníci uklízeli okolí zdejších rybníků. V Droužkovicích úklid zvelebil nově vzniklé polní cesty v okolí obce, využívané pro cyklistiku. Ve Strupčicích chtěli dobrovolníci, kterými byli zejména žáci a učitelé místní základní školy, uklidit kromě obce také sportovní areál a cyklostezku vedoucí do Vrskmaně.

Do akce byly zapojeny z velké části obce ležící v blízkosti uhelného lomu Nástup Tušimice, proto se rozhodla společnost Severočeské doly a.s. dobrovolníky podpořit a odměnit. V Droužkovicích byl připraven odpolední zábavný program a občerstvení pro všechny, kteří se do úklidu zapojili. Se svým programem vystoupilo Divadlo Hnedle Vedle Tomáše Bartáka, své umění předvedla sportovní skupina Street Hard Workers a zahrála hudební skupina Retrosexuals. Odpolední zábavný program v Droužkovicích na koupališti začal ve 14 hodin, byl zde vyhlášen nejlepší sběrač obce Droužkovice jak v dětské, tak v dospělácké kategorii. Další nejlepší sběrači byli vyhlášeni v každé zapojené obci.

Ukliďme Česko je dobrovolnická akce s cílem likvidace nelegálních černých skládek a obecně nepořádku v přírodě i obcích. Poprvé se celorepublikový úklid konal v roce 2014 a navázal na projekt mapující černé skládky v ČR. Vloni se i přes covidová opatření uklidilo téměř 2 tisíce lokalit. K letošnímu jarnímu úklidu bylo přihlášeno více než tři tisíce lokalit.

Všem, kteří se i přes nepřízeň počasí pustili s chutí do úklidu s vůlí udělat alespoň něco dobrého pro své okolí i pro sebe sama a nejlépe tomu učit i vlastní děti, patří velký dík.

fotofoto

fotofoto

 


 

Dobrovolný svazek obcí organizuje akci "Ukliďme Chomutovsko" dne 2.4.2022

Severočeské doly a.s. se rozhodly dobrovolníky akce "Ukliďme Chomutovsko" podpořit a odměnit. V Droužkovicích bude připraven odpolední zábavný program a občerstvení pro všechny, kteří se do úklidu zapojí. Se svým programem vystoupí Divadlo Hnedle Vedle Tomáše Bartáka, své umění předvede sportovní skupina Street Hard Workers a zahraje hudební skupina Retrosexuals. Odpolední zábavný program v Droužkovicích u koupaliště začíná ve 14 hodin. Na odpolední akci bude také vyhlášen nejlepší sběrač jak v dětské, tak v dospělácké kategorii z každé zapojené obce.

SD plakát

 


Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko vyhlašuje 1. ročník výtvarné soutěže na téma „Můj/Náš svět“ pro děti 4-11 let z obcí a měst na Chomutovsku.

Cílem soutěže je vzbudit zájem dětí o své okolí. Propojit vnímání vlastního světa viděného jejich očima a vnímání světa kolem sebe, jak jej mohou ve své fantazii měnit, přetvářet, spoluvytvářet…

Rádi bychom děti povzbudili k tomu, aby popřemýšlely o svém okolí, uvědomily si svůj vztah k němu a nám předaly své pocity, nápady, náměty, zážitky ze svého okolí – formou výtvarného zpracování (kresbou, malbou, jinou výtvarnou technikou).

Děti mají za úkol nakreslit 2 obrázky. První obrázek bude znázorňovat „Co vidí, když se podívají z okna“ a druhý obrázek „Co by chtěli vidět, když se podívají z okna“. Necháme naplno pracovat dětskou fantazii a těšíme se na dětské práce.

Zkuste se sami zamyslet, jste ještě schopni vidět svět dětskýma očima? Jak by vypadaly Vaše obrázky?

Do soutěže je přihlášeno 35 školských zařízení. Každé školské zařízení vybere 3 nejlepší dětské práce, které nám dá k dispozici 7. května spustíme hodnocení  těchto prací na webu: www.dso-chomutovsko.cz.

Vítěze vyhlásíme 7. června v Městské knihovně v Chomutově na vernisáži. Od tohoto dne až do 31. srpna bude v knihovně probíhat výstava dětských prací.

Každý účastník souhlasí s nekomerčním využitím v rámci aktivit a akcí Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, např. zveřejněním na webu a facebooku DSO Chomutovsko a na výstavách pořádaných svazkem anebo členskými obcemi svazku.

Na plánované výstavě dětských prací v Chomutovské knihovně bude zveřejněno pouze: křestní jméno, první písmeno příjmení, věková kategorie – třída.

plakát

 


Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko organizuje akci "Ukliďme Chomutovsko"

Stovky lidí zburcoval k jarnímu úklidu Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko. V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko vyrazí dobrovolníci k úklidu v sedmi obcích v sobotu 2. dubna. Připojí se k nim také Severočeské doly, a.s., které zorganizují pro úklidové čety v Droužkovicích na Chomutovsku doprovodný program. Pod heslem „Uklidme Chomutovsko“ se spojilo díky svazku sedm obcí na Chomutovsku – Březno, Černovice, Droužkovice, Otvice, Strupčice a Údlice a také jedna horská obec – Hora Svatého Šebestiána. Do úklidového maratónu se zapojí také nezisková organizace Archa Jirkov. Brezenští mají v plánu uklidit v sobotu například koryto potoka Hutná a park kolem in-line dráhy, v Černovicích a Údlicích budou dobrovolníci uklízet okolí zdejších rybníků. V Droužkovicích úklid zvelebí nove vzniklé polní cesty v okolí obce, využívané pro cyklistiku.
Obyvatelé Strupčic chtejí kromě obce uklidit také sportovní areál a cyklostezku vedoucí do Vrskmaně. Neboť jde z velké části o obce v okolí uhelného lomu Nástup Tušimice, rozhodly se Severočeské doly a.s. dobrovolníky podpořit a odměnit. V Droužkovicích bude připraven
odpolední zábavný program a občerstvení pro všechny, kteří se do úklidu zapojí. Se svým programem vystoupí Divadlo Hnedle Vedle Tomáše Bartáka, své umění předvede sportovní skupina Street Hard Workers a zahraje hudební skupina Retrosexuals.

plakát


Taras Voloshchuk - koncert pro Ukrajinu, Blatno 

Kostel svatého Michaela archanděla (Blatno u Chomutova) - 6.3.2022 v 16 h

Přijďte do Kostela svatého Michaela archanděla v krušnohorském Blatně nad Chomutovem podpořit Ukrajince a Ukrajinky bojující proti nepřátelské agresi.

Komorní kontrabasový koncert doprovodí Taras Voloshchuk komentáři k současné ruské a běloruské agresi vůči Ukrajině.

Kontrabasista Taras Voloshchuk pochází z Kyjeva, kde absolvoval na Lysenko Music School a Hudební akademii P. I. Čajkovského.

Více informací:

https://www.facebook.com/events/675398503499539?ref=newsfeed

foto


PF 2022

Vážení obchodní partneři,

dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních svátků.

Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2022 nablízku Vám všem.

Těšíme se na viděnou v novém roce.

Za kancelář Svazku

Ing. Lenka Kynčilová a Gabriela Rousková

PF 2022


NÁZOROVÝ PRŮZKUM: „Jak funguje a komunikuje Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko“?

Náš Svazek, jehož posláním je systematický a efektivní rozvoj území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a spolupráce v oblastech, které jsou pro rozvoj obcí klíčové, připravil ve spolupráci se společností M. C. Triton krátký, strukturovaný dotazník, o jehož vyplnění bychom Vás rádi požádali na tomto odkazu: https://www.survio.com/survey/d/dsochomutovsko

Dotazník je zcela anonymní a vyplnit ho můžete až do 24.10.2021.

Děkujeme za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit.

Kancelář svazku obcí Chomutovsko

 


Informační zpravodaj č. 11

Vážení a milí čtenáři a čtenářky,

jsem ráda, že mám tu čest jménem obce Pesvice Vás pozvat ke čtení tohoto informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Chomutovska.

Dovolte mi, abych se i já, starostka obce Pesvice, podělila o několik postřehů týkajících se Svazku.

Více informací naleznete uvnitř zpravodaje č. 11.

S pozdravem Marie Žovínová, starostka obce Pesvice 

foto


Pět lidí získalo Cenu hejtmana za výjimečné zásluhy

Pět kategorií, pět nových nositelů Cen hejtmana Ústeckého kraje. Udělovaly se v tomto týdnu v krajském městě, a to v oblastech regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. Návrh na udělení ceny může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje. O udělení rozhodují krajští zastupitelé.

 

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje se letos udělovaly již podesáté. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za přítomnosti představitelů kraje a dalších významných osobností. Ceny všem oceněným laureátům předal osobně hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který neskrýval obdiv k práci všech oceněných: „Všichni jste odvedli nesmírně záslužnou práci a jste obrovským přínosem pro náš region. Za to vám patří nejen toto ocenění, ale velké díky a uznání nás všech. Jsem nesmírně rád, že žijete a působíte právě v Ústeckém kraji,“ uvedl ve své úvodní řeči hejtman Schiller.

foto

V oblasti regionálního rozvoje byla oceněna Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí (DSO) Chomutovsko, za své významné přičinění pro dvacet pět obcí správního obvodu svazku. Lenka Kynčilová věnovala téměř celý svůj profesní život práci pro obec a rozvoj regionu – byla projektovou manažerkou statutárního města Chomutov, pracovala na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří, také na Ministerstvu pro místní rozvoj, a svou aktivitou výrazně přispěla k propagaci celého regionu.

foto

Medailonek ke shlédnutí:

https://youtu.be/TAa_kPTo7eM

V kategorii věda a výzkum byl oceněn doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., který dlouhodobě realizuje vědecko-výzkumnou činnost související s geografií životního prostředí, proměnami sídelních systémů a teorií a metodologií geografie s aplikacemi v regionu Ústeckého kraje.

 

V kategorii sportu byl oceněn Mgr. Milan Chrobák z Loun. Milan Chrobák je reprezentačním trenérem cyklistiky a profesně směřuje a vede mladé talenty na cestě za jejich sportovními úspěchy.

 

Oceněným v oblasti kultury se stal Michael Lichtenstein, který působí od roku 2004 jako předseda Federace židovských obcí. Lichtenstein se velkou měrou zapříčinil o opravy židovských památek na území Ústeckého kraje, čímž se zasloužil také o zvýšení turistického ruchu a celkového povědomí o regionu.

 

Za oblast sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života, byla oceněna Mgr. Dana Vaculíková, která se významně podílela na zvládnutí první vlny šíření epidemie covid-19. Dana Vaculíková připravovala covidové režimy, covidové jednotky, jednotky intenzivní péče a odběrová místa. Velkou iniciativu projevila také při zakládání vakcinačních center.

 


Spolupráce svazků obcí funguje, pomoc nabídnutá v tíživé situaci

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko pomohl bouří poničené obci Stebno na Podbořansku

Obce Chomutovska zareagovaly téměř okamžitě na hrozivou situaci v obci Stebno na Podbořansku, kde podobně jako na Jižní Moravě dne 24. června 2021 řádila ničivá vichřice.

Rozhodly se věnovat finanční dar obci Stebno, části města Kryry, ve výši 170 tisíc Kč.

„Ihned druhý den ráno po ničivých událostech na Moravě a Podbořansku se obrátil na manažerku Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko starosta Miloš Pavlík z Údlic s návrhem pomoci postiženým obcím. Oslovili jsme všechny starostky a starosty členských obcí svazku, a ti zareagovali všichni kladně. Byli ochotni okamžitě poskytnout dar ve výši 5-20 tisíc Kč. Někteří již poskytli pomoc samostatně obcím na Moravu, ale i obci Stebno, resp. Blatno na Podbořansku. Vzhledem k tomu, že s Podbořanskem máme kontakty již od roku 2017, začali jsme hledat co nejschůdnější řešení, jak pomoci blízkým sousedům“ vysvětluje Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

Organizace celé věci se ujala kancelář svazku. Bylo rozhodnuto, že finanční dar svazku bude směřovat do obce Stebno. Podařilo se přímo kontaktovat pana Miroslava Brdu, starostu města Kryry, jehož částí je i obec Stebno. Manažerky kanceláře připravily návrh darovacích smluv, svolaly mimořádné jednání rady svazku z důvodu schválení rozpočtového opatření na základě, kterého lze finanční prostředky vydat z rozpočtu svazku na daný účel.

Na základě darovacích smluv jednotlivé obce složily finanční částku na účet Svazku, a pak už byla celá částka 170 tisíc Kč poskytnuta městu Kryry. Pan starosta s díky dar pro obec Stebno přijal.

Obce ve svazku pracují na mnoha společných projektech. Starostky a starostové se setkávají na akcích, které kancelář svazku organizuje. A setkávají se také s kolegy z podobných svazků obcí, vyměňují si cenné rady a zkušenosti, a také proto ani na chvíli neváhali postižené obci přispěchat na pomoc.

foto

 


INTERAKTIVNÍ MAPA

na které jsou umístěny body zájmu z obou projektů, nabízí celou škálu dalších možností. Plánujete výlet s dětmi? Vyberte si zajímavá místa pro sportovní vyžití. Máte rádi historii železnic? Na Chomutovsku najdete hned několik unikátních míst, která stojí za to, abyste je navštívili. Milovníci dávné historie si přijdou také na své.

Vyzkoušejte mapu kliknutím:-)

mapa


Informační zpravodaj č. 10.

Vážení spoluobčané, čtenáři našeho „Informačního zpravodaje svazku obcí Chomutovska“.

Byl jsem poctěn tím, že mám do tohoto čísla napsat pár úvodních slov. Doufám, že Vás nebudu příliš nudit a unavovat a zkusím Vás seznámit s mými pocity a zkušenostmi předsedy DSO. Tuto pozici vykonávám od ledna 2019 a bohužel nás po velkou dobu mého předsednictví pronásleduje Covid, který už asi není ani 19, ale možná 34. I přes tuto nemilou dobu s virem, který je stále kolem nás, mi přináší moje činnost v DSO velký počet pozitivních a milých zážitků a prožitků.

Milan Märc, předseda svazku

 

Více informací ve Zpravodaji níže:

IIZ


Pomoc seniorům při registraci na očkování proti covid-19.

Chomutov, 27. ledna 2021 – Od 15. ledna mají obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let, možnost přihlásit se na očkování proti covid-19. Město Chomutov se rozhodlo, že seniorům s registrací pomůže. „Seniorům, kteří nemají chytrý telefon nebo počítač, pomohou s registrací naše sociální pracovnice,“ řekl náměstek primátora Milan Märc.

Přihlášení na očkování proti covid-19 v Centrálním rezervačním systému probíhá ve dvou krocích, přičemž první krok je registrace a druhý samotná rezervace konkrétního termínu očkování. Veškeré potřebné informace a postupy si občané mohou přečíst na stránkách www.mzcr.cz . Pro občany, kteří nejsou sami schopni rezervaci vyřídit, nebo si nejsou čímkoliv jisti, město zřídilo telefonní číslo 474 637 164. Sociální pracovnice na této lince dotyčným poradí, jak se mají registrovat nebo se dostaví na úřad, kde s nimi úředníci celé přihlášení provedou.

Na telefonní číslo je možné se dovolat od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 – 15:00, nebo v pátek od 8:00 do 13:00.


Další pomoc nemocnici v chomutově je na cestě

Obce Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko společně se senátorem za Chomutovsko MVDr. Přemyslem Rabasem opět pomáhají chomutovské nemocnici. Již na jaře zareagovaly na opravdu složitou situaci v souvislosti s první vlnou pandemie Covid- 19 a věnovaly finanční dar Krajské zdravotní, a. s, - Nemocnici Chomutov o. z. ve výši 365 tisíc Kč na pořízení potřebných přístrojů. 

Dnes je situace velmi vážná a nemocnice podstupují těžkou zkoušku v péči o rostoucí počty Covid pozitivních pacientů. Požadavky na vybavení nemocnic odpovídající přístrojovou technikou stoupají. Nemocnice opětovně požádala starostky a starosty o pomoc při pořízení dalších dvou tzv. vysoko průtokových oxygenátorů. Jsme velmi rádi, že se k akci našich obcí připojil finančním příspěvkem i senátor za Chomutovsko MVDr. Přemysl Rabas.

Pořízený přístroj slouží k zabezpečení vysoké dávky O2 se zajištěním malého tlaku v dýchacích cestách. Je velmi přínosný pro pacienty s tímto onemocněním, protože z velké části umožní překlenout období nedostatku kyslíku a není nutné invazivní zajištění dýchacích cest a napojení na umělou plicní ventilaci, která s sebou nese četná rizika pro pacienta. Bohužel pacientů přibývá a v nemocnici je těchto přístrojů nedostatek.

Naše obce opět nenechaly chomutovskou nemocnici ve štychu a pořídily další dva přístroje, které pomohou zajistit šetrnou, neinvazivní péči o pacienty. Rada svazku a město Chomutov schválili v minulém týdnu nákup přístrojů. Máme zprávu z nemocnice, že oba přístroje jsou již zapojeny a naplno využívány. Což je v této chvíli dobrá zpráva, ačkoli bychom si jistě všichni přáli, aby raději tato potřeba nevznikla.

foto 1Předání daru dne 9. 6. 2020

 


Informační zpravodaj č. 9

Dovolte nám, slovy paní starostky Ing. Lenky Štelcichové z Hory sv. Šebestiána, pozvat Vás ke čtení již devátého čísla „Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko“. Jedná se již o druhé číslo v roce 2020, které bude jako vždy plné informací o dění v našem okolí a především o činnosti svazku. Věříme, že i v dnešní nelehké době přinese počteníčko trochu potěchy na duši a přesměrování svých myšlenek na pozitivní zprávy, kterých, jak všichni víme, není nikdy dost.

Celý informační zpravodaj č. 9 naleznete zde:

o-svazku/informacni-zpravodaj/

Zpravodaj č. 9


Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko pomáhá místní nemocnici

Obce Chomutovska zareagovaly na situaci v době největší zátěže v souvislosti s pandemií COVID-19 a rozhodly se věnovat finanční dar Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., ve výši 365 tisíc Kč na pořízení potřebných přístrojů. K samotnému předání přístrojů došlo v úterý 9. června 2020 v chomutovské nemocnici.

„Vše spustil nápad pana Hynka Bošiny z Křimova, který nabídl částku 20 tisíc Kč na vybavení nemocnice v Chomutově a oslovil pana starostu Křimova, Milana Váňu. Slovo dalo slovo, a když na oslovení dalších starostů a starostek ze svazku starostou Málkova Josefem Egermanem reagovali všichni kladně a byli ochotni okamžitě poskytnout dar ve výši 5–20 tisíc Kč, začali jsme hledat co nejschůdnější řešení,“ vysvětluje Ing. Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

Organizace celé věci se ujala kancelář svazku. Připravila návrh darovacích smluv a společně s nemocnicí vyjednala samotný nákup zařízení prostřednictvím existující nadace. Byl to nejrychlejší možný způsob, jak zajistit nákup potřebných přístrojů, které budou poskytovat pacientům co nejkvalitnější péči, přímo do chomutovské nemocnice.

Na základě darovacích smluv jednotlivé obce složily finanční částku na účet svazku a pak už celá částka 365 tisíc Kč byla poskytnuta chomutovskému dětskému nadačnímu fondu, aby nákup byl zrealizován. Nemocnice má nyní k potřebnému využití dva ventilátory, které umožní poskytnout pacientům tzv. neinvazivní ventilaci.

Obce ve svazku pracují na mnoha projektech, pravidelně se setkávají starostky a starostové na akcích, které kancelář svazku organizuje. Jsou vstřícní, pokud mají poskytnout radu kolegovi, když nastane situace, pro kterou starosta již zná řešení. Jak celé shrnula paní starostka obce Bílence Mgr. Petra Kubániková: „To, že jsme fajn parta zástupců obcí díky společným setkáváním prostřednictvím našeho svazku, vím již dlouho, bonus je, že jsme se dokázali tak rychle zaktivizovat pro dobrou věc.“

fotofoto1

 


Soutěž Krušnohorská NEJ - projekt INFOTABULE

Náš projekt INFOTABULE je nominován do soutěže Krušnohorská NEJ jako novinka v oblasti turismu a cestování v Krušných horách.

A proto vás chceme požádat HLASUJTE pro něj, a to nejpozději do konce měsíce srpna.
www.survio.com/survey/d/L2K9P0E9G0D5R1X4U

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Předem děkujeme za váš hlas.

foto

 

 


Výstava NEJ CHOMUTOVSKA

 

Rádi bychom Vám online zprostředkovali zajímavou výstavu, která je momentálně instalována v kostele sv. Kateřiny, jenž je nyní pro veřejnost uzavřen. Pojďte se s námi nyní dozvědět mnoho zajímavostí a poznat, jak krásný je náš region!

Vážení návštěvníci, otevíráme pro Vás malou „ochutnávku“ toho, co lze objevit v obcích a městech Chomutovska. Velkoplošné panely, vytvořené Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko (DSO Chomutovsko), zajímavými otázkami upozorňují na přírodní i historické unikáty v našem okolí.

Zkrácenou verzi těchto panelů si můžete prohlédnout na webu Oblastního muzea v Chomutově:

https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/zpravy-muzea/nej-chomutovska-to-nejzajimavejsi-z-obci-naseho-regionu-607cs.html

nebo na našich FB stránkách:

https://www.facebook.com/Chomutovsko/

kde každý den zveřejňujeme jednu obec. 

Pokud Vás sluníčko vyláká ven,  najdete tyto panely také přímo v jednotlivých obcích Chomutovska. Orientaci Vám usnadní mapa s vyznačenými body, zobrazená vždy na každém z panelů.

Věříme, že na panelech najdete informace zatím nepoznané a bude Vás lákat objevit je i na místě:-)

 

plakát


Starostky a starostové obcí Chomutovska představili společný projekt v kostele sv. Kateřiny v Chomutově


Chomutov 3.12.2019

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko funguje o něco málo déle než 3 roky. Starostky a starostové z 25 obcí Chomutovska si vzájemně předávají zkušenosti a pracují na společných projektech, které by bylo obtížné realizovat obcemi jednotlivě a které přinášejí výhody pro celý region.

V kanceláři svazku zajišťují manažerky žádosti o dotaci, poskytují obcím poradenství v oblasti samosprávy, ale i státní správy, v oblasti ochrany osobních údajů, pořádají školení atp. Pomohly zrealizovat pro několik obcí, včetně měst Chomutov a Jirkov, pořízení kompostérů pro občany. Dotaci se podařilo získat již ve dvou vlnách.

Pro seznámení veřejnosti s výsledkem dalšího projektu svazku zaměřeného na propagaci Chomutovska uspořádal svazek vernisáž prezentace Informačních tabulí obcí Chomutovska. Akce se konala 3. prosince 2019 v kostele sv. Kateřiny v Chomutově, kde se sešli starostové a starostky obcí svazku a odborníci, kteří velmi pomohli při přípravě projektu. Zvláštní poděkování patří Oblastnímu muzeu v Chomutově.

 

foto

Dojem z instalace tabulí v nádherném prostoru kostela sv. Kateřiny byl natolik působivý, že všichni podpořili nápad pana senátora MVDr. Přemysla Rabase, aby soubor zůstal ucelený a v obcích byl prezentován formou putovní výstavy. Všichni, kdo se na vernisáž přišli podívat, se shodli na tom, že je soubor informačních tabulí ojedinělý a měl by být jako celek zachován, jak potvrdil i pan primátor města Chomutov, JUDr. Marek Hrabáč.

foto1foto2

Všechny obce svazku jsou na tabulích prezentovány fotografiemi v tzv. „filmovém pásu“. Každá tabule je zvláštní pro konkrétní obec, věnuje se největším zajímavostem v obci, přírodním památkám, kulturním památkám anebo dalším, jako jsou sportovní zařízení apod. Společnou jednotící linku na všech tabulích však představuje otázka vztahující se k určité figuře ze znaku obce. „Na tuto myšlenku nás přivedla paní starosta z obce Bílence, Mgr. Petra Kubániková.  Ve znaku je zobrazena dýka. Proč tomu tak je? Pokud chcete zjistit odpověď, navštivte obec Bílence, kde před budovou obecního úřadu tabuli naleznete.“ uvedla Ing. Lenka Kynčilová, manažerka svazku. Na stejné tabuli se ale návštěvník dozví další zajímavosti a na mapě může vyhledat všechny obce, kde jsou tabule z projektu umístěny, a vyzkoušet tak své znalosti o Chomutovsku.

foto 3foto4

Připravujeme interaktivní formu mapy pro naše webové stránky a věříme, že v další etapě projektu se podaří připravit tabule ve všech členských obcích svazku. Pomyslnou třešinkou na projektu bude osazení tabulí čipem pro projekt LifeisSkill.

foto5foto 6


 

VERNISÁŽ - NEJ CHOMUTOVSKA


Vážení fanoušci Chomutovska,

srdečně vás zveme na vernisáž - prezentaci projektu „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku - INFOTABULE“.

V úterý 3. prosince 2019 od 10:00 hodin v kostele sv. Kateřiny na Náměstí 1. Máje v Chomutově /vchod z náměstí/.

Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme, na jednom místě, prezentovat výsledek našeho projektu k propagaci Chomutovska.

Těšíme se na vás.
DSO Chomutovsko

pozvánka


 

 

 

Starostky a starostové členských obcí Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na cestě po Příbramsku společně propagovali region


DSO Chomutovsko v rámci své činnosti navázal kontakt s několika partnerskými svazky obcí. V letošním roce navštívili náš region starostové obcí Příbramska z DSO ORP Příbram. Reciproční cesty po Příbramsku se zúčastnilo ve dnech 17. – 18.10.2019 čtrnáct starostů zastupujících členské obce DSO Chomutovsko.

foto

 

Setkání starostů se uskutečnilo ve městě Příbram v hotelu Belvedere za účasti hejtmanky Středočeského kraje pí. Jaroslavy Pokorné Jermanové a starostek a starostů obcí Příbramska. Starostové pokračovali ve vzájemné diskusi na téma plánování rozvoje regionu, zjištění opatření a aktivit, které mohou vést k úspěšnému rozvoji a propagaci regionu.

foto1foto2

„2denní program byl zaměřen především na hornictví. Starostové byli seznámeni s historií hornictví v Příbrami. Byla jim umožněna návštěva Hornického muzea v Příbrami. Cílem společného setkání bylo sdílení dobré praxe a výměna zkušeností v oblastech životního prostředí, podpory podnikání a rozvoje služeb, rozvoje kultury a cestovního ruchu. Především pro nové starostky a starosty jsou takto získané informace velmi cenné“, sdělila manažerka DSO Chomutovsko Ing. Lenka Kynčilová.

fotofoto1

foto2

„Projekt podpořen Ústeckým krajem“

„Hrazeno z dotace č. 19/SML3017/SoPD/SPRP“

logo


 

 

 

 

PODPOŘILI JSME MÍSTNÍ PROJEKT LIFE IS SKILL


foto

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko a Destinační agentura Dolní Poohří se spojily se společností Life is Skill, jejímž úkolem je dostat děti ven a přimět je pozorně vnímat svět kolem sebe. Svou budoucí spolupráci stvrdily všechny tři subjekty podpisem memoranda, jež dokládá navázání vzájemné spolupráce a podpory při aktivitách vedoucích k propagaci turismu v regionu Dolní Poohří s důrazem na mladé lidi a děti. „Jedním z prostředků propagace turisticky atraktivních míst je projekt společnosti Life is Skill, který nás velmi zaujal, a proto bychom byli rádi nápomocni při šíření jeho základní myšlenky – zvednout děti od počítačů a dostat je do přírody,“ prozradila manažerka svazku obcí Lenka Kynčilová.

foto1

Projekt Life is Skill je nejen hra, ale i životní styl. Řeší problematiku zapojení školních dětí a mládeže do mimoškolních volnočasových aktivit za využití moderních technologií. Snaží se motivovat děti a mládež ke sportu, k aktivitám v přírodě a dalším sociálním interakcím. „Děti proměňují své aktivity v bodíky a poměřují se, kdo z nich dokáže nasbírat bodů více a žít aktivnějším životem. Abychom děti motivovali k aktivitám, využíváme jejich oblíbených hraček, mobilních telefonů a virtuálního světa. Ve svém důsledku ale hra děti přivede z virtuálního světa do toho skutečného, na sportoviště, do přírody, do společnosti,“ uvedl ředitel společnosti Life is Skill Petr Káš.

foto2

Dobrovolný svazek obcí sdružuje všechny obce ze správního obvodu Chomutov, celkem tedy 25 obcí včetně měst Chomutova a Jirkova. „Cílem svazku jsou zejména aktivity zaměřené na rozvoj našeho území, jsem proto rád, že jsme si pro spolupráci vybrali právě projekt Life is Skill, jehož prostřednictvím nabídneme dětem nový pohled na náš kraj a zároveň ho skvěle zpropagujeme,“ přiblížil předseda svazku a náměstek primátora města Chomutova Milan Märc.
foto4
Svazek obcí Chomutovsko se ale zabývá také ochranou a prosazováním společných zájmů členských obcí a spoluprací obcí např. v oblastech cestovního ruchu, školství, sociální péče, ochrany veřejného pořádku a životního prostředí, odstraňování komunálního odpadu, podpory podnikání a služeb, zajištění dopravní obslužnosti nebo pomoci při správě majetku členských obcí a tím plní vizi HORY – DOLY, Chomutovsko – region nečekaných možností,“ doplnila Kynčilová.

 

Novinky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
1
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2
1
3 4 5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 21.4.2024

Svátek má Alexandra

Zítra má svátek Evženie

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
déšť se sněhem 8 °C 0 °C
pondělí 22. 4. déšť se sněhem 6/-1 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 8/-2 °C
středa 24. 4. slabý déšť 4/3 °C

Výtvarná soutěž "Můj/Náš svět"

Ankety
obrázek