Navigace

Obsah

 

logo

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko realizuje projekt "Chomutovsko - kompostéry pro občany"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

ÚDAJE O PROJEKTU

Základní údaje
1. Název programového dokumentu  

„Operační program Životní prostředí 2014 - 2020“ podporovaný z Fondu soudržnosti

2. Název prioritní osy, oblasti podpory a podoblasti podpory programového dokumentu   

Prioritní osa 3:          Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

Specifický cíl: 3.1:    Prevence vzniku odpadů

Aktivita 3.1.1:           Předcházení vzniku komunálních odpadů

3. Výzva                     č. 68

4. Název projektu       Chomutovsko – kompostéry pro občany

5. Umístění projektu (kraj, obec, katastrální území, číslo parcely – je-li relevantní)

Ústecký kraj, SO ORP Chomutovsko (obce Bílence, Černovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Křimov, Jirkov, Výsluní)

 

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko shromáždil požadavky na předcházení vzniku komunálních odpadů kompostováním. Průzkumem ve všech 25 členských obcích se podařilo získat podklady o zájmu občanů o kompostéry a kontejnery na textilní odpad.

Kompostéry jsou zapůjčeny po dobu udržitelnosti projektu občanům ze 7 obcí svazku: Bílence, Černovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Křimov, Jirkov, Výsluní).

Kontejnery na textilní odpad jsou umístěny v obci Hrušovany.

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko usiluje o funkční kvalitní systém nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento z celkového komunálního odpadu, který končí následně na skládce. Rozhodli jsme se maximálně podpořit zavedení, popřípadě rozšíření systému domácího kompostování v členských obcích svazku, kde občané projevili zájem o kompostování. Na základě zjištění zájmu obyvatel členských obcí o ekologicky šetrný způsob likvidace biologického odpadu jsme pořídili níže uvedené množství kompostérů. Dále podpořili zájem o rozšíření kontejnerů na sběr textilního odpadu.

468 ks domácích kompostérů na likvidaci biologického odpadu o velikosti od 650 l do 2 000 l  

3 ks textilních kontejnerů

Cílem projektu je především omezit vznik bioodpadu odváženého k likvidaci v rámci komunálního odpadu. Od 1.1.2015 obce svazku respektují zákonnou povinnost třídit BRKO a jsou aktivní v předcházení vzniku odpadů. Zapojují se do projektů, které umožní pořídit domácí kompostéry pro občany. V několika obcích území Chomutovska se již podařilo úspěšně zažádat o dotaci a zapůjčit kompostéry občanům. Svazek obcí se rozhodl na základě zájmu sedmi členských obcí svazku o podání žádosti na pořízení domácích kompostérů. Jedná se o obce Bílence, Černovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Křimov, Výsluní. V obcích zapojených do projektu byli pořízeny domácí kompostéry o objemu od 600 až do objemu 2000 l, celkem 485 ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil. Na dodávku kompostérů a kontejnerů byla vyhlášena veřejná zakázka v souladu se zákonem č. 134/2016, o veřejných zakázkách a v souladu s podmínkami OPŽP. Kompostéry jsouzapůjčeny jednotlivým domácnostem, které tak budou likvidovat biologicky rozložitelnou složku odpadů přímo v místě vzniku. Vzniklý kompost budou využívat jednotlivé domácnosti pro svoji potřebu. Obci v tomto případě odpadnou náklady na odvoz a likvidaci bioodpadu. V obci Hrušovany byl kromě kompostérů také zájem o pořízení kontejnerů na likvidaci textilu.

plakát