Navigace

Obsah

Tisková zpráva Chomutovska ze dne 16. května 2017.

Tisková zpráva Chomutovska ze dne 16. května 2017.

Datum konání: 30. 5. 2017 začátek od 10:30

Místo konání: Křimov , čp. 37, 430 01 Křimov

Typ akce: ostatní

Organizátor: svazek obcí Chomutovsko

 


 

16. května 2017 v prostorách obecního úřadu Křimov proběhla 2. valná hromada dobrovolného svazku obcí Chomutovsko v letošním roce. Zúčastnilo se 17 jejích členů z celkového počtu 25. 

Hlavními tématy valné hromady byla diskuse nad:

 • závěrečným účtem 2016 DSO Chomutovsko,
 • novou klíčovou aktivitou projektu CSS,
 • aktivitami svazku a další činností svazku do roku 2020,
 • prezentací na téma odpadového hospodářství.

 


Informace k jednotlivým bodům programu:

 • Valná hromadu vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2016, a to bez výhrad.
 • Svaz měst a obcí ČR nabídl kanceláři CSS dodatečnou klíčovou aktivitu projektu CSS k problematice veřejných zakázek se zaměřením na odpovědné zadávání. Znamená to možnost využít další podporu svazku při poskytování poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek jak v režimu zákona, tak i mimo něj, se zaměřením na společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek i na konzultace v případech, kdy veřejnou zakázku bude zadávat externí subjekt.
 • Vzdělávací cyklus – v roce 2017 bude pokračovat školeními na téma hospodaření s majetkem obcí, finanční kontrola, nový zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Z dosud realizovaných činností CSS byla pro analýzu zvolena agenda vzdělávacích aktivit, vzdělávací cyklus organizovaný kanceláří svazku Analýza přínosů kanceláře svazku byla zpracována v únoru 2017, jako součást projektu CSS. Cílem analýzy bylo zjistit a ověřit, zda aktivity kanceláře svazku jsou přínosem pro svazek obcí.

Agenda vzdělávacích aktivit organizovaných kanceláří svazku, Centrem společných služeb plní základní představy zástupců obcí, starostů i zaměstnanců. Školení konaná přímo v místě svazku vyhovují požadavkům zjištěným při setkáních se starosty. Z analýzy zájmových skupin lze získat informace o tom, v čem spatřují aktivitu prospěšnou a tudíž smysluplnou. Aktivita vede ke zvýšení odbornosti, zvýšení vzdělanosti zaměstnanců obce, k celkovému zkvalitnění služeb obce. Zajištěním aktivity přímo v místě jsou očekávané benefity dosaženy při vynaložení nižších nákladů. Očekávaný cíl je dosažen zejména díky úspoře času, což lze prokázat i finančním vyčíslením. Jednoznačně se podařilo prokázat, že aktivita CSS, pořádání vzdělávacích aktivit, je pro svazek obcí přínosem.

 • Bezpečnost a kamerový systém – záměr je diskutován s odborníky. Stanovit a sestavit jednoznačné podmínky pro zadání projektu respektující požadavky jednotlivých obcí a možnosti financování, včetně dotačních podmínek je velmi náročné.
 • Informační systém o turistických zajímavostech Chomutovska – probíhá příprava zadání pro vytvoření mobilní aplikace. Je zvažována nabídka společnosti, která vytvořila softwarový produkt a připravila by základ pro tematické kategorie zajímavostí, ve kterých by svazek tvořil vlastní kvízové okruhy s příběhem, tzv. interaktivní výlety. Kancelář svazku připravila varianty financování a také modelové schéma kategorií a první návrhy výletů.
 • Internetové stránky, Facebook – kancelář aktualizuje webové stránky svazku a rovněž facebookové stránky. Zástupci obcí byli požádáni o poskytnutí vhodných fotografií, případně videozáznamů.
 • Program RE:START - přítomní zástupci vyjádřili nespokojenost a nesouhlas s postupem, jak byl materiál RE:START předložen obcím a nesouhlasí minimálně se závěry v oblasti zdravotnictví, dopravy, sociálních věcí a odpadového hospodářství. K programu RE:START se chtějí vrátit na svém dalším setkání, aby společně se zástupkyní vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj projednali projektové záměry Chomutovska a jejich zařazení do Akčního plánu programu RE:START.
 • Odpadové hospodářství - v České republice není bohužel shoda na vykazování objemu separovaného odpadu a z toho důvodu není ze strany EK podporováno budování zařízení ekologické likvidace odpadů /ZEVO v ČR. Spalovna v Komořanech je velmi daleko v přípravě, ale podpora spuštění do provozu není. Valná hromada vyjádřila svoje znepokojení nad vývojem odpadového hospodářství a požaduje vyjádření od Ústeckého kraje, jakým způsobem bude po roce 2025 zajištěno nakládání s odpady, kdy Česká republika bude muset respektovat nařízení EK k omezení skládkování.

Vytvořeno: 30. 5. 2017
Poslední aktualizace: 30. 5. 2017 10:22